Search

ผลการค้นหา Z จำนวน 18 รายการ

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงนามเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2567 (ราคากลางยาตามประกาศนี้ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 ไว้แล้ว) หมายเหตุ
(1) = รายการยาที่ได้มีการปรับปรุงราคากลางยา
(2) = รายการยาที่ประกาศราคากลางยาเพิ่มเติม
(3) = รายการยาที่ได้มีการปรับปรุงรายละเอียด
(4) = รายการยาที่ยังไม่มีจำหน่ายในโรงพยาบาลภาครัฐจึงกำหนดไว้เป็นการชั่วคราว
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยาจากสมุนไพร พ.ศ.2561 ลงนามเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 (ราคากลางยาตามประกาศนี้ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 ไว้แล้ว)


ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง หมายเหตุ
10.1 กลุ่มยา Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor สูตรยาเดี่ยว
1. Zofenopril calcium
tab 7.5 mg
1 เม็ด 1.88 4
2. Zofenopril calcium
tab 15 mg
1 เม็ด 3.75
3. Zofenopril calcium
tab 30 mg
1 เม็ด 6.06
10.2 กลุ่มยา Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor สูตรยาผสม
1. Zofenopril calcium + Hydrochlorothiazide
tab 30 mg + 12.5 mg
1 เม็ด 6.06 4
14.1 กลุ่มยา Antiretrovirals
1. Zidovudine (AZT)
cap 100 mg
1 แคปซูล 2.55
2. Zidovudine (AZT)
cap 250 mg
1 แคปซูล 8.02
3. Zidovudine (AZT)
cap/tab 300 mg
1 แคปซูล/เม็ด 8.02
4. Zidovudine (AZT)
syr 50 mg/5 ml (60 ml)
1 ขวด 50.29
14.2 กลุ่มยา Non - Antiretrovirals
1. Zanamivir
dry pwdr for inhaler 5 mg/1 blister
1 บลิสเตอร์ 22.50
20. กลุ่มยารักษาโรคกระดูกพรุน
1. Zoledronic acid
sterile sol 5 mg/100 ml
1 ขวด (100 ml) 12,592.82
23. กลุ่มยา Atypical anti-psychotic drugs
1. Ziprasidone hydrochloride
cap 20 mg
1 แคปซูล 65.01
2. Ziprasidone hydrochloride
cap 40 mg
1 แคปซูล 65.01
3. Ziprasidone hydrochloride
cap 60 mg
1 แคปซูล 75.11
4. Ziprasidone hydrochloride
cap 80 mg
1 แคปซูล 76.40
34. กลุ่มยา Antiepileptic Drugs
1. Zonisamide
tab 100 mg
1 เม็ด 25.68
47. กลุ่มยา Bone metastasis
1. Zoledronic acid
sterile pwdr 4 mg
1 ไวแอล 2,909.03
2. Zoledronic acid
sterile sol 4 mg/100ml
1 ไวแอล 3,210.00
3. Zoledronic acid
sterile sol 4 mg/5ml
1 ไวแอล 1,900.00
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง
Acetazolamide 2 tab 250 mg 100 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 200 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 100 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 200 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 100 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 200 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง