Search

ผลการค้นหา V จำนวน 61 รายการ

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงนามเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2567 (ราคากลางยาตามประกาศนี้ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 ไว้แล้ว) หมายเหตุ
(1) = รายการยาที่ได้มีการปรับปรุงราคากลางยา
(2) = รายการยาที่ประกาศราคากลางยาเพิ่มเติม
(3) = รายการยาที่ได้มีการปรับปรุงรายละเอียด
(4) = รายการยาที่ยังไม่มีจำหน่ายในโรงพยาบาลภาครัฐจึงกำหนดไว้เป็นการชั่วคราว
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยาจากสมุนไพร พ.ศ.2561 ลงนามเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 (ราคากลางยาตามประกาศนี้ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 ไว้แล้ว)


ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง หมายเหตุ
3. กลุ่มยา Anti-neoplastic drugs
1. Vinorelbine tartrate
cap 20 mg
1 แคปซูล 3,317.00
2. Vinorelbine tartrate
cap 30 mg
1 แคปซูล 4,815.00
3. Vinorelbine tartrate
sterile sol 10 mg/1 ml
1 ไวแอล 1,980.00
4. Vinorelbine tartrate
sterile sol 50 mg/5 ml
1 ไวแอล 7,944.75
5. Vinblastine sulfate
sterile pwdr 10 mg/1 vial
1 ไวแอล 395.00
6.2 กลุ่มยา Blood glucose lowering drugs, exclude insulins สูตรยาเดี่ยว
1. Voglibose
orodispersible tab 0.2 mg
1 เม็ด 3.43
2. Voglibose
orodispersible tab 0.3 mg
1 เม็ด 4.96
3. Vildagliptin
tab 50 mg
1 เม็ด 13.00 1
8.8 กลุ่มยา Anti-neovascularization agents
1. Verteporfin
sterile pwdr 15 mg
1 ไวแอล 37,369.22
11. กลุ่มยา Calcium-channel blockers
1. Verapamil hydrochloride
tab 40 mg
1 เม็ด 1.00
2. Verapamil hydrochloride
tab 80 mg
1 เม็ด 2.00
3. Verapamil hydrochloride
SR tab 240 mg
1 เม็ด 11.56
12.10 กลุ่มยา Other antibacterials
1. Vancomycin hydrochloride
sterile pwdr 500 mg
1 ไวแอล 80.25
2. Vancomycin hydrochloride
sterile pwdr 1 g
1 ไวแอล 160.50
13. กลุ่มยา Antifungal drugs
1. Voriconazole
tab 50 mg
1 เม็ด 338.84
2. Voriconazole
tab 200 mg
1 เม็ด 295.20
3. Voriconazole
sterile pwdr 200 mg
1 ไวแอล 3,779.78
14.2 กลุ่มยา Non - Antiretrovirals
1. Valaciclovir hydrochloride
tab 250 mg
1 เม็ด 32.92 4
2. Valaciclovir hydrochloride
tab 500 mg
1 เม็ด 65.84
3. Valganciclovir hydrochloride
tab 450 mg
1 เม็ด 1,027.27
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง
Acetazolamide 2 tab 250 mg 100 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 200 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 100 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 200 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 100 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 200 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง