Search

ผลการค้นหา N จำนวน 63 รายการ

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงนามเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2567 (ราคากลางยาตามประกาศนี้ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 ไว้แล้ว) หมายเหตุ
(1) = รายการยาที่ได้มีการปรับปรุงราคากลางยา
(2) = รายการยาที่ประกาศราคากลางยาเพิ่มเติม
(3) = รายการยาที่ได้มีการปรับปรุงรายละเอียด
(4) = รายการยาที่ยังไม่มีจำหน่ายในโรงพยาบาลภาครัฐจึงกำหนดไว้เป็นการชั่วคราว
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยาจากสมุนไพร พ.ศ.2561 ลงนามเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 (ราคากลางยาตามประกาศนี้ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 ไว้แล้ว)


ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง หมายเหตุ
3. กลุ่มยา Anti-neoplastic drugs
1. Nilotinib hydrochloride
cap 150 mg
1 แคปซูล 743.27
2. Nilotinib hydrochloride
cap 200 mg
56 แคปซูล 41,623.00
3. Nimotuzumab
sterile sol 50 mg/10 ml
1 ไวแอล 13,738.80
4. Nintedanib esilate
cap 100 mg
1 แคปซูล 625.00
5. Nintedanib esilate
cap 150 mg
1 แคปซูล 1,185.00
4.2 กลุ่มยา Anticoagulants ชนิดฉีด
1. Nadroparin calcium
sterile sol 9,500 IU/1 ml (0.3 ml)
1 ด้าม 186.34
2. Nadroparin calcium
sterile sol 9,500 IU/1 ml (0.4 ml)
1 ด้าม 248.45
3. Nadroparin calcium
sterile sol 9,500 IU/1 ml (0.6 ml)
1 ด้าม 248.45
4. Nadroparin calcium
sterile sol 9,500 IU/1 ml (5 ml)
1 ไวแอล 248.45
5. Nadroparin calcium
sterile sol 19,000 IU/1 ml (0.6 ml)
1 ด้าม 248.45
7.1 กลุ่มยา Beta-Adrenoceptor Blocking Drugs สูตรยาเดี่ยว
1. Nebivolol
tab 5 mg
1 เม็ด 20.00
8.1.1 กลุ่มยา Antibacterials
1. Neomycin sulfate+Polymyxin B sulfate+Gramicidin
eye drop (1.7 mg+5,000iu+25 iu)/1 ml (5 ml)
1 ขวด 12.89
2. Neomycin sulfate+Polymyxin B sulfate+Gramicidin
eye drop (1.75 mg+5,000iu+25 mcg)/1 ml (5 ml)
1 ขวด 10.70
3. Neomycin sulfate+Polymyxin B sulfate+Gramicidin
eye drop (2 mg+5,000iu+25 mcg)/1 ml (5 ml)
1 ขวด 17.56
4. Neomycin sulfate+Polymyxin B sulfate+Gramicidin
eye drop (2 mg+5,000iu+25 mcg)/1 ml (10 ml)
1 ขวด 21.72
8.1.3 กลุ่มยา Antifungals
1. Natamycin
eye susp 50 mg/1 ml (15 ml)
1 ขวด 2,051.19
8.2 กลุ่มยา Corticosteroids and other anti-inflammatory preparations
1. Naphazoline hydrochloride+pheniramine maleate
eye drop (0.25 mg+3 mg)/1 ml (15 ml)
1 ขวด 72.76
2. Nepafenac
eye drop 1 mg/1 ml (5 ml)
1 ขวด 133.75
3. Nepafenac
eye drop 3 mg/1 ml (3 ml)
1 ขวด 130.45
9.4 กลุ่มยา Other lipid regulating drugs
1. Nicotinic acid
SR tab 500 mg
1 เม็ด 14.59
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง
Acetazolamide 2 tab 250 mg 100 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 200 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 100 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 200 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 100 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 200 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง