Search

ผลการค้นหา I จำนวน 123 รายการ

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงนามเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2567 (ราคากลางยาตามประกาศนี้ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 ไว้แล้ว) หมายเหตุ
(1) = รายการยาที่ได้มีการปรับปรุงราคากลางยา
(2) = รายการยาที่ประกาศราคากลางยาเพิ่มเติม
(3) = รายการยาที่ได้มีการปรับปรุงรายละเอียด
(4) = รายการยาที่ยังไม่มีจำหน่ายในโรงพยาบาลภาครัฐจึงกำหนดไว้เป็นการชั่วคราว
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยาจากสมุนไพร พ.ศ.2561 ลงนามเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 (ราคากลางยาตามประกาศนี้ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 ไว้แล้ว)


ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง หมายเหตุ
3. กลุ่มยา Anti-neoplastic drugs
1. Ibrutinib
cap 140 mg
1 แคปซูล 2,421.76
2. Idarubicin hydrochloride
sterile sol 10 mg/10 ml
1 ไวแอล 5,224.80
3. Idarubicin hydrochloride
sterile sol 5 mg/5 ml
1 ไวแอล 3,150.13
4. Ifosfamide
sterile pwdr 1,000 mg
1 ไวแอล 1,230.50
5. Ifosfamide
sterile pwdr 500 mg
1 ไวแอล 615.25
6. Imatinib mesilate
tab 100 mg
1 เม็ด 455.39
7. Imatinib mesilate
tab 400 mg
1 เม็ด 1,821.57
8. Ipilimumab
sterile sol 50 mg/10 ml
1 ไวแอล 105,930.00
9. Irinotecan hydrochloride
sterile sol 300 mg/15 ml
1 ไวแอล 8,803.50
10. Irinotecan hydrochloride
sterile sol 100 mg/5 ml
1 ไวแอล 1,500.00
11. Irinotecan hydrochloride
sterile sol 40 mg/2 ml
1 ไวแอล 749.00
12. Ixabepilone
sterile pwdr 15 mg/vial
1 ไวแอล 18,682.20
13. Ixabepilone
sterile pwdr 45 mg/vial
1 ไวแอล 56,046.60
5. กลุ่มยา Drugs for Pulmonary Arterial Hypertension
1. Iloprost
sterile sol for nebulizer 20 mcg/2 ml
1 แอมพูล 1,281.56
2. Iloprost
sterile sol 20 mcg/ml (1ml)
1 แอมพูล 1,281.56
6.1 กลุ่มยา Insulins and analogues
1. Insulin aspart
sterile sol 100 iu/1 ml (3 ml)
1 หลอด 176.55
2. Insulin aspart
sterile sol 100 iu/1 ml (3 ml/pre-filled pen)
1 ด้าม 317.79
3. Insulin degludec
sterile sol 100 iu/1 ml (3 ml/pre-filled pen)
1 ด้าม 856.00
4. Insulin degludec
sterile sol 200 iu/1 ml (3 ml/pre-filled pen)
1 ด้าม 1,712.00
5. Insulin detemir
sterile sol 100 iu/1 ml (3 ml/pre-filled pen)
1 ด้าม 481.50
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง
Acetazolamide 2 tab 250 mg 100 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 200 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 100 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 200 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 100 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 200 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง