Search

ผลการค้นหา O จำนวน 73 รายการ

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงนามเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2567 (ราคากลางยาตามประกาศนี้ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 ไว้แล้ว) หมายเหตุ
(1) = รายการยาที่ได้มีการปรับปรุงราคากลางยา
(2) = รายการยาที่ประกาศราคากลางยาเพิ่มเติม
(3) = รายการยาที่ได้มีการปรับปรุงรายละเอียด
(4) = รายการยาที่ยังไม่มีจำหน่ายในโรงพยาบาลภาครัฐจึงกำหนดไว้เป็นการชั่วคราว
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยาจากสมุนไพร พ.ศ.2561 ลงนามเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 (ราคากลางยาตามประกาศนี้ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 ไว้แล้ว)


ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง หมายเหตุ
3. กลุ่มยา Anti-neoplastic drugs
1. Osimertinib mesilate
tab 40 mg
1 เม็ด 6,913.09
2. Osimertinib mesilate
tab 80 mg
1 เม็ด 6,913.09
3. Oxaliplatin
sterile pwdr 100 mg
1 ไวแอล 2,132.51
4. Oxaliplatin
sterile pwdr 150 mg
1 ไวแอล 3,632.51
5. Oxaliplatin
sterile pwdr 50 mg
1 ไวแอล 1,500.00
6. Oxaliplatin
sterile sol 100 mg
1 ไวแอล 2,132.51
7. Oxaliplatin
sterile sol 150 mg
1 ไวแอล 3,732.51
8. Oxaliplatin
sterile sol 200 mg
1 ไวแอล 4,265.02
9. Oxaliplatin
sterile sol 50 mg
1 ไวแอล 1,600.00
10. Olaparib
cap 50 mg
1 แคปซูล 442.34
8.1.1 กลุ่มยา Antibacterials
1. Ofloxacin
eye drop 3 mg/1 ml (5 ml)
1 ขวด 73.28
2. Ofloxacin
eye oint 3 mg/1 g (3.5 g)
1 หลอด 105.55
3. Oxytetracycline hydrochloride+ Polymyxin B sulfate
eye oint (5 mg+10,000iu)/1 g (3.5 g)
1 หลอด 15.16
8.2 กลุ่มยา Corticosteroids and other anti-inflammatory preparations
1. Olopatadine hydrochloride
eye drop 1 mg/1 ml (5 ml)
1 ขวด 112.84
2. Olopatadine hydrochloride
eye drop 2 mg/1 ml (2.5 ml)
1 ขวด 171.26
3. Olopatadine hydrochloride
eye drop 7 mg/1 ml (2.5 ml)
1 ขวด 171.26
9.4 กลุ่มยา Other lipid regulating drugs
1. Omega-3-triglycerides incl.other esters and acids
cap 1000 mg
1 แคปซูล 28.44
12.6 กลุ่มยา Fluoroquinolones
1. Ofloxacin
tab 100 mg
1 เม็ด 1.00
2. Ofloxacin
tab 200 mg
1 เม็ด 1.40
14.2 กลุ่มยา Non - Antiretrovirals
1. Oseltamivir phosphate
cap 30 mg
1 แคปซูล 12.09
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง
Acetazolamide 2 tab 250 mg 100 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 200 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 100 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 200 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 100 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 200 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง