Search

ผลการค้นหา K จำนวน 11 รายการ

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงนามเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2567 (ราคากลางยาตามประกาศนี้ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 ไว้แล้ว) หมายเหตุ
(1) = รายการยาที่ได้มีการปรับปรุงราคากลางยา
(2) = รายการยาที่ประกาศราคากลางยาเพิ่มเติม
(3) = รายการยาที่ได้มีการปรับปรุงรายละเอียด
(4) = รายการยาที่ยังไม่มีจำหน่ายในโรงพยาบาลภาครัฐจึงกำหนดไว้เป็นการชั่วคราว
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยาจากสมุนไพร พ.ศ.2561 ลงนามเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 (ราคากลางยาตามประกาศนี้ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 ไว้แล้ว)


ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง หมายเหตุ
8.2 กลุ่มยา Corticosteroids and other anti-inflammatory preparations
1. Ketorolac trometamol
eye drop 5 mg/1 ml (5 ml)
1 ขวด 149.07
2. Ketotifen fumarate
eye drop 0.25 mg/1 ml (5 ml)
1 ขวด 250.38
12.9 กลุ่มยา Antituberculous drugs
1. Kanamycin
sterile pwdr 1 g
1 ขวด 22.00
13. กลุ่มยา Antifungal drugs
1. Ketoconazole
tab 200 mg
1 เม็ด 1.93
45. กลุ่มยา Antihistamines for Systemic Use
1. Ketotifen hydrogen fumarate
tab 1 mg
1 เม็ด 1.00
2. Ketotifen hydrogen fumarate
syr 1 mg/5 ml (60 ml)
1 ขวด 19.45
3. Ketotifen hydrogen fumarate
syr 1 mg/5 ml (100 ml)
1 ขวด 19.45
49. กลุ่มยา Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs)
1. Ketoprofen
gel 2.5%w/w (30 g)
1 หลอด 43.25
2. Ketorolac tromethamine
sterile sol 30 mg/ml (1 ml)
1 แอมพูล 99.51
90.2 กลุ่มยา Anti-infective skin preparations
1. Ketoconazole
cream 2% w/w (5 g)
1 หลอด 10.70 1
96.กลุ่มนี้เป็นรายการยาที่ประกาศราคากลางยาไว้ตั้งแต่ปี 2553 และอยู่ระหว่างปรับปรุงราคากลางยาให้เป็นปัจจุบัน
1. Ketamine hydrochloride
sterile sol 50 mg/ml (10 ml)
ราคาตามที่สนง.อย.กำหนด 0.00
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง
Acetazolamide 2 tab 250 mg 100 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 200 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 100 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 200 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 100 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 200 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง