ทั้งหมด

ด้วยคณะกรรมการพัฒนาพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ได้ออกประกาศ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ไปแล้วนั้น คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ได้จัดทำ (ร่าง) แนวทางกำกับการใช้ยา และ (ร่าง) แบบฟอร์มกำกับการใช้ยาในบัญชี จ (2) ตามประกาศข้างต้นแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่างซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการเสนอประธานกรรมการพัฒนาพัฒนาระบบยาแห่งชาติลงนามในประกาศฯ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการการเข้าถึงยาของผู้ป่วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองนโยบายแห่งชาติด้านยาจึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับกองทุนและสถานพยาบาลรับทราบเป็นข้อมูลในเบื้องต้น สำหรับแนวทางการเบิกจ่ายยานั้นให้เป็นไปตามที่แต่ละกองทุนประกาศกำหนด เอกสารแนบ 1. แบบฟอร์มกำกับการใช้ยา sofosbuvir/velpatasvir และ ribavirin ข้อบ่งใช้โรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังทุกสายพันธุ์ ทั้งในผู้ป่วยที่มีหรือไม่มีการติดเชื้อ HIV ร่วมด้วย 2. แนวทางกำกับการใช้ยา adalimumab เงื่อนไข ใช้สำหรับรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis) 3. แนวทางกำกับการใช้ยา infliximab เงื่อนไข ใช้สำหรับรักษาโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบชนิดติดยึด (ankylosing spondylitis) 4. แนวทางกำกับการใช้ยา adalimumab เงื่อนไข ใช้สำหรับรักษาโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน (psoriatic arthritis) 5. แบบฟอร์มกำกับการใช้ยา adalimumab เงื่อนไข ใช้สำหรับรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis) 6. แบบฟอร์มกำกับการใช้ยา infliximab เงื่อนไข ใช้สำหรับรักษาโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบชนิดติดยึด (ankylosing spondylitis) x 7. แบบฟอร์มกำกับการใช้ยา adalimumab เงื่อนไข ใช้สำหรับรักษาโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน (psoriatic arthritis) x สำหรับ (ร่าง) แนวทางและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยาในบัญชี จ (2) ชุดที่ 1 คลิกที่นี่ และชุดที่ 2 คลิกที่นี่

24/06/2566

ด้วยกองนโยบายแห่งชาติด้านยา ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบติดตามการพิจารณายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ระบบ dashboard) ในรอบปี พ.ศ. 2565 - 2567 เพื่อเผยแพร่สถานะความคืบหน้าของการพิจารณายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งสอดคล้องตามหลักการของการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ที่เน้นความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ตลอดจนเปิดโอกาสให้สาธารณชนแสดงความเห็น และตรวจสอบได้ ตามความเหมาะสม บัดนี้ กองนโยบายแห่งชาติด้านยา ได้พัฒนาระบบติดตามการพิจารณายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ระบบ dashboard) ในรอบปี พ.ศ. 2565 - 2567 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจเข้าใช้งานระบบติดตามการพิจารณายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ได้ทาง link bit.ly/edstatus65-67 อนึ่ง กองนโยบายแห่งชาติด้านยา จะดำเนินการพัฒนาระบบติดตามการพิจารณายาในบัญชียาหลักแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงเรียนมาเพื่อทราบ

21/06/2566

แบบสำรวจชุดนี้จัดทำขึ้นโดยกองนโยบายแห่งชาติด้านยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อใช้สำรวจข้อมูลสถานการณ์รายการยากำพร้าในโรงพยาบาลของท่าน โดยข้อมูลที่ได้จากท่านจะนำไปวิเคราะห์และจัดทำมาตรการในเชิงบริหารจัดการเพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนยาในประเทศ และเตรียมความพร้อมสำหรับการเตรียมรับมือยากำพร้าที่อาจขาดแคลน ส่งผลกระทบต่อกระบวนการรักษาในผู้ป่วยที่ใช้ยาที่เกี่ยวข้องดังกล่าว  ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้มิได้มีการเปิดเผยผู้ให้ข้อมูลแต่อย่างใด ข้อมูลและเอกสารประกอบ นิยามยากำพร้าของประเทศไทย: “ยาที่มีความจำเป็นต้องใช้เพื่อวินิจฉัย บรรเทา บำบัด ป้องกัน หรือรักษาโรคที่พบได้น้อย หรือโรคที่เป็นอันตรายร้ายแรง หรือโรคที่ก่อให้เกิดความทุพพลภาพอย่างต่อเนื่อง หรือยาที่มีอัตราการใช้ต่ำโดยไม่มียาอื่นมาใช้ทดแทนได้ และมีปัญหาการขาดแคลน" โดยปัจจุบันได้มีการประกาศรายการยากำพร้าตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปี 2564 ทั้งสิ้น 13 ฉบับ สำหรับปัจจุบันท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง บัญชีรายการยากำพร้า พ.ศ. 2564 ตามไฟล์แนบ   ***ท่านสามารถส่งแบบสอบความคิดเห็นฉบับนี้ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ 1. แบบสอบถาม online เพื่อสำรวจสถานการณ์ยากำพร้าตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ.2564 ได้ที่ https://forms.gle/52YqtvxioywZjK4y5 2. ดาวน์โหลด / สำเนาเอกสาร ตอบกลับทางอีเมล orphandrug.th@gmail.com ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566

12/06/2566

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร พ.ศ. 2566 ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 คลิกที่นี่

12/06/2566

ด้วยคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนยา มีหน้าที่พิจารณาจัดทำและปรับปรุงรายการยากำพร้า อยู่ระหว่างการเปิดรับแบบเสนอยาแผนปัจจุบันเพื่อปรับปรุงบัญชียากำพร้า ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปี พ.ศ.2566 (ไม่รวม vaccine) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2566     คำนิยาม  ยากำพร้า ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หมายถึง ยาที่มีความจำเป็นต้องใช้เพื่อวินิจฉัย บรรเทา บำบัด ป้องกัน หรือรักษาโรคที่พบได้น้อย หรือโรคที่เป็นอันตรายร้ายแรง หรือโรคที่ก่อให้เกิดความทุพพลภาพอย่างต่อเนื่อง หรือยาที่มีอัตราการใช้ต่ำโดยไม่มียาอื่นมาใช้ทดแทนได้ และมีปัญหาการขาดแคลน ในที่นี้ หมายรวมถึง วัตถุเสพติด ด้วย สิทธิประโยชน์ยากำพร้า 1) อย. อำนวยความสะดวกและจัดระบบการขึ้นทะเบียนตำรับยากำพร้าในช่องทางด่วน  2) ไม่จัดเก็บค่าใช้ในการใช้จ่ายในกระบวนการพิจารณาอนุญาต ตามประกาศค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคาขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา พ.ศ. 2565 3) ยกเว้นภาษีอากรขาเข้าสำหรับยากำพร้าเพื่อหวังสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนและนำเข้ายากำพร้ามากยิ่งขึ้น  หมายเหตุ • เปิดรับการยื่นแบบเสนอยาทางช่องทาง email: orphandrug.th@gmail.com เท่านั้น (ไม่รับการยื่นเสนอที่กองนโยบายแห่งชาติด้านยา) • กรุณาตรวจสอบบัญชีรายการยากำพร้า พ.ศ. 2564 ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ก่อนดำเนินการส่งข้อมูล  หากมีสถานะเป็นยากำพร้าเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องยื่นแบบเสนอยาใหม่ในรอบนี้  • บัญชียากำพร้า ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไม่ได้มีผลต่อการพิจารณาเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ และการเบิกจ่ายของกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ • หากเอกสารที่ส่งกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนเพียงพอหรือไม่ถูกต้อง คณะอนุกรรมการฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาแบบเสนอยานี้ • ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อได้ที่ ทีมยากำพร้าและยาขาดแคลน email: orphandrug.th@gmail.com กรอกแบบเสนอยาเพื่อปรับปรุงบัญชียากำพร้า โดยท่านสามารถ Download แบบเสนอยาและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่

09/06/2566

ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติได้ออกประกาศ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 และให้ใช้รายการยาสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ สำหรับโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข โดยประกาศดังกล่าวมีรายการยาเพิ่มใหม่ จำนวน 3 รายการ และแก้ไข/เปลี่ยนแปลง จำนวน 2 รายการ ทั้งนี้ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2566) เป็นต้นไป นั้น บัดนี้ ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566 ฉบับดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 100 ง หน้า 44 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 จึงขอเชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจศึกษารายละเอียด และ download เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รวมทั้ง สรุปรายการยาที่มีการปรับปรุงจากประกาศฉบับก่อนหน้า) ได้ทาง link ด้านล่างนี้  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

01/05/2566

คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ได้ออกประกาศ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 18 เมษายน 2566 ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวอยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยกองนโยบายแห่งชาติด้านยา ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ จึงขอเชิญผู้เกี่ยวข้องได้ใช้เตรียมการและผู้สนใจศึกษารายละเอียด และ download ประกาศดังกล่าวได้ทาง link ด้านล่างนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

19/04/2566

          ด้วย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยกองนโยบายแห่งชาติด้านยา จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติและราคากลางยา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี นั้น           เพื่อเป็นการชี้แจงแนวทางการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติและราคากลางยา ให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมมากขึ้น สำนักงานฯ จึงได้มีการเผยแพร่ วิดีโอบันทึกการประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนา บัญชียาหลักแห่งชาติและราคากลางยา ดังนี้ ลิงค์ VDO Youtube การประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติและราคากลางยา (พ.ศ. 2565 - 2567) (16 มี.ค. 66) Facebook Live : | การประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติและราคากลางยา วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 9.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์... | By FDA Thai | Facebook หัวข้อในการบรรยาย พิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติและราคากลางยา นาทีที่ 0.01.45 การบรรยาย เรื่อง การพัฒนากระบวนการ  หลักเกณฑ์ในการจัดทำบัญชียาหลักแห่งชาติ นาทีที่ 0.15.25 การอภิปราย เรื่อง การพัฒนากลไกการเข้าถึงยาราคาแพงในบัญชียาหลักแห่งชาติ นาทีที่ 1.01.16 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดทำบัญชียาหลักแห่งชาติ นาทีที่ 2.01.20 การบรรยาย เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน แนวปฏิบัติในการจัดทำราคากลางยา นาทีที่ 3.42.40 การบรรยาย เรื่อง ราคากลางยากับ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นาทีที่ 4.22.00 การบรรยาย เรื่อง ราคากลางยากับการส่งเสริมการใช้ยาสามัญในโรงพยาบาลของรัฐ นาทีที่ 4.47.20 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อราคากลางยาและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดซื้อยาของภาครัฐ นาทีที่ 5.48.00 และขอเชิญผู้สนใจร่วมตอบคำถามและแสดงความพึงพอใจภายหลังการประชุม เพื่อลุ้นรางวัลที่ระลึกโดย scan QR code ด้านบน หรือ คลิก link ต่อไปนี้ แบบสอบถามโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติและราคากลางยา แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนา บัญชียาหลักแห่งชาติและราคากลางยา หมายเหตุ ประกาศผู้ที่ได้รับรางวัลในรอบที่ 1 รายชื่อดังนี้ คุณจันทริกา xxx โรงพยาบาลพระปกเกล้า คุณฉัตราภรณ์ xxx โรงพยาบาลดำเนินสะดวก คุณวินณิชา​ xxx โรงพยาบาลปัตตานี คุณชัยวัฒน์ xxx โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คุณเพ็ญระพี xxx โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ คุณยุวพรรณ xxx สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี คุณปัญจะ xxx โรงพยาบาลพิจิตร คุณอาภรณ์​ xxx ​ โรงพยาบาล​พระ​นั่ง​เกล้า น.อ.รุ่งพันธุ์ xxx โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า คุณนิธีร์ xxx โรงพยาบาลรามคำแหง

07/04/2566

ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 มีมติเห็นชอบต่อกรอบรายการยาในการจัดทำราคากลางยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีแผนการดำเนินงานตามกรอบรายการยาในการจัดทำราคากลางยา ปี พ.ศ. 2566 ฉบับปลายปี ที่คณะอนุกรรมการฯ คาดว่าจะพิจารณาเสร็จสิ้น และจะประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง ราคากลางยา ฉบับปลายปี พ.ศ. 2566 เพื่อให้สอดคล้องตามขั้นตอน การกำหนดราคากลางยา เพื่อให้การดำเนินการจัดทำราคากลางยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเข้าใจ ต่อขั้นตอนในการกำหนดราคากลางยาของผู้ประกอบการภาคเอกชน คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยา โดยกองนโยบายแห่งชาติด้านยา ในฐานะฝ่ายเลขานุการ จึงเห็นควรส่งแผนการดำเนินงานตามกรอบรายการยาในการจัดทำราคากลางยา ปี พ.ศ. 2566 ฉบับปลายปี ที่คณะอนุกรรมการฯ คาดว่าจะพิจารณาเสร็จสิ้นและจะประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง ราคากลางยา ฉบับปลายปี พ.ศ. 2566 รายละเอียดตามไฟล์แนบ รวมถึงสามารถเข้าดูได้ผ่านเว็บไซต์ https://ndi.fda.moph.go.th/drug_price/detail/21 ด้วยเช่นกัน

06/06/2566

      ตามที่กองนโยบายแห่งชาติด้านยาได้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการยาขาดแคลนแบบบูรณาการ โดยให้สถานพยาบาลซึ่งเป็นผู้ใช้ยา และบริษัทยาทั้งผู้ผลิต/ผู้นำเข้าแจ้งสถานการณ์การขาดแคลนยามายังกองนโยบายแห่งชาติด้านยา ซึ่งเป็นหน่วยงานในการประสาน รับเรื่อง ตรวจสอบข้อมูล พิจารณาแนวทางแก้ไข ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งติดตามและเฝ้าระวังปัญหาการขาดแคลนยาในประเทศ                     ในการนี้ กองนโยบายแห่งชาติด้านยา จึงขอประชาสัมพันธ์รายการยาที่มีปัญหาขาดแคลนรายเดือน ณ มีนาคม 2566 ยาขาดแคลนที่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ หมายถึง ยาที่มีความจำเป็นและส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข ซึ่งปัจจุบันปริมาณ Supply ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ยาและ/หรือไม่สามารถคาดการณ์ระยะเวลาในการกลับมาจำหน่ายเป็นปกติได้ สาเหตุการขาดแคลน (Shortage Reasons) ที่แสดงผลบนเว็บไซต์ ได้แก่                 (1) ปรับปรุง/แก้ไขทะเบียน/GMP                        (2) ขาดแคลนวัตถุดิบทางยา (3) บริษัทยกเลิกการผลิต/นำเข้า              (4) การขนส่งสินค้าล่าช้ากว่ากำหนด (5) ปริมาณความต้องการใช้ยาเพิ่มมากขึ้น        (6) เรียกเก็บยาคืนจากท้องตลาด (7) อื่นๆ       ทั้งนี้ ท่านสามารถกดลิงค์ด้านล่างเพื่ออ่านรายละเอียดรายการยาขาดแคลนรายเดือน ณ  มีนาคม 2566 และโปรดเลือกรอบรายงาน มี.ค.66 ซึ่งเป็นรอบปัจจุบันล่าสุด    https://lookerstudio.google.com/reporting/453d10ce-1d92-4ea1-82f9-855874241743  

29/05/2566