(ร่าง) แนวทางกำกับการใช้ยา และแบบฟอร์มกำกับการใช้ยาในบัญชี จ (2) ฉบับรอเสนอประธานกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติลงนาม

ด้วยคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ในช่วงการประชุมเดือนพฤษภาคม 2566 ถึงเดือนมกราคม 2567 ได้จัดทำ (ร่าง) แนวทางกำกับการใช้ยา และแบบฟอร์มกำกับการใช้ยาในบัญชี จ (2) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง นั้น

บัดนี้ (ร่าง) แนวทางกำกับการใช้ยา และแบบฟอร์มกำกับการใช้ยาในบัญชี จ (2)  ข้างต้น อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอประธานกรรมการพัฒนาพัฒนาระบบยาแห่งชาติลงนาม และประกาศทางราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการการเข้าถึงยาของผู้ป่วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองนโยบายแห่งชาติด้านยาจึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับกองทุนและสถานพยาบาลรับทราบเป็นข้อมูลในเบื้องต้น สำหรับแนวทางการเบิกจ่ายยานั้นให้เป็นไปตามที่แต่ละกองทุนประกาศกำหนด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

จำนวนผู้เข้าชม

2024-02-06 03:06:09

ไฟล์แนบ

1. แนวทางกำกับการใช้ยาตามประกาศฯ พ.ศ.2567 (ที่มีการประกาศฯ เพิ่มเติม).pdf
2. แบบฟอร์มกำกับการใช้ยาตามประกาศฯ พ.ศ.2567 (ที่มีการประกาศฯ เพิ่มเติม).pdf