ขอแจ้งประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา 41 รายการ

อ้างอิงถึง

         1.หนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 1015/ว 545 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566

         2.หนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 1015/ว 606 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2566

         3.หนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 1015/ว 696 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2566

         4.หนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 1015/ว 742 ลงวันที่ 15 กันยายน 2566

         5.หนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 1015/ว 830 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2566

         6.หนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 1015/ว 886 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

         7.หนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 1015/ว 959 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2566

               ตามที่อ้างถึง กองนโยบายแห่งชาติด้านยา แจ้งรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนราคากลางยา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติได้ออกประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่ 4 มกราคม 2567 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อยาไม่ได้ นั้น

                เพื่อให้การจัดซื้อยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กองนโยบายแห่งชาติด้านยา จึงขอยกเลิกหนังสือที่อ้างถึงข้างต้น และขอแจ้งประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา จำนวน 41 รายการ ตามไฟล์แนบ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้อ้างอิงในการจัดซื้อยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2024-02-01 11:06:31

ไฟล์แนบ

1. รายการยาที่อนก.ราคากลางยังอยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง (41 รายการ).pdf
2. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล.pdf
3. ผู้รับอนุญาตผลิต ผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร.pdf