ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับลงราชกิจจานุเบกษา 23 มกราคม 2567)

           ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางของยา ฉบับนี้ ได้แก้ไขปรับปรุงราคากลางยา จากประกาศฉบับเดิม (ฉบับลงวันที่ 6 มิถุนายน 2566) จำนวน 125 รายการ
โดยมีรายการยาที่มีรายงานปัญหาการจัดซื้อ จำนวน 29 รายการ และปรับปรุงเพิ่มเติมราคากลางยาของยากลุ่มที่มีการผูกขาด จำนวน 96 รายการ ได้แก่

           รายการยาในกลุ่มที่ 3 กลุ่มยา Anti-neoplastic drugs ลำดับที่ 205 – 209, รายการยาในกลุ่มที่ 4.2 กลุ่มยา Anticoagulants ชนิดฉีด ลำดับที่ 14 – 21, รายการยาในกลุ่มที่ 6.2 กลุ่มยา Blood glucose lowering drugs, exclude insulins สูตรยาเดี่ยว ลำดับที่ 54, รายการยาในกลุ่มที่ 7.2 กลุ่มยา Beta-Adrenoceptor Blocking Drugs สูตรยาผสม ลำดับที่ 7 – 10, รายการยาในกลุ่มที่ 8.1.1 กลุ่มยา Antibacterials ลำดับที่ 19 - 20, รายการยาในกลุ่มที่ 8.4 กลุ่มยา Mydriatics and cycloplegics ลำดับที่ 8, รายการยาในกลุ่มที่ 8.5 กลุ่มยา Drugs for treatment of glaucoma ลำดับที่ 28 – 29, รายการยาในกลุ่มที่ 8.7 กลุ่มยา Tear deficiency, ocular lubricants and astringents ลำดับที่ 39, รายการยาในกลุ่มที่ 9.1 กลุ่มยา statins ลำดับที่ 13 – 14, รายการยาในกลุ่มที่ 9.4 กลุ่มยา Other lipid regulating drugs ลำดับที่ 6, รายการยาในกลุ่มที่ 11. กลุ่มยา Calcium-channel blockers ลำดับที่ 35, รายการยาในกลุ่มที่ 12.1 กลุ่มยา Penicillins, include beta-lactamase inhibitors ลำดับที่ 48 – 50, รายการยาในกลุ่มที่ 12.5 กลุ่มยา Macrolides ลำดับที่ 4 – 5, รายการยาในกลุ่มที่ 12.6 กลุ่มยา Fluoroquinolones ลำดับที่ 20, รายการยาในกลุ่มที่ 12.8 กลุ่มยา Sulphonamides and trimethoprim ลำดับที่ 4, รายการยาในกลุ่มที่ 13. กลุ่มยา Antifungal drugs ลำดับที่ 24, รายการยาในกลุ่มที่ 14.1 กลุ่มยา Antiretrovirals ลำดับที่ 48, รายการยาในกลุ่มที่ 23. กลุ่มยา Atypical anti-psychotic drugs ลำดับที่ 64 - 75, รายการยาในกลุ่มที่ 24. กลุ่มยา Anti-dementia drugs ลำดับที่ 19 - 20, รายการยาในกลุ่มที่ 25. กลุ่มยา Drugs used in Benign Prostatic Hypertrophy ลำดับที่ 19, รายการยาในกลุ่มที่ 26. กลุ่มยา Drugs for Obstructive Airway Diseases ลำดับที่ 73 - 79, รายการยาในกลุ่มที่ 27. กลุ่มยา Immunosuppression in solid organ transplant ลำดับที่ 23 - 25, รายการยาในกลุ่มที่ 34. กลุ่มยา  Antiepileptic Drugs ลำดับที่ 55, รายการยาในกลุ่มที่ 41. กลุ่มยา Disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs) ลำดับที่ 18 - 19, รายการยาในกลุ่มที่ 42. กลุ่มยา Disease-modifying therapy for multiple sclerosis ลำดับที่ 9, รายการยาในกลุ่มที่ 43. กลุ่มยา Anti-ulcerant ลำดับที่ 34 - 35, รายการยาในกลุ่มที่ 53. กลุ่มยา Other cardiac preparations ลำดับที่ 15 - 16, รายการยาในกลุ่มที่ 67. กลุ่มยา Other hypnotics and sedatives ลำดับที่ 6 - 10, รายการยาในกลุ่มที่ 78. กลุ่มยา Hemostatics ลำดับที่ 32, รายการยาในกลุ่มที่ 89. กลุ่มยา Antimigraine preparations ลำดับที่ 8 - 10, รายการยาในกลุ่มที่ 90.2 กลุ่มยา Anti-infective skin preparations ลำดับที่ 28, รายการยาในกลุ่มที่ 90.3 กลุ่มยา Topical corticosteroids ลำดับที่ 5 - 10, รายการยาใน กลุ่มที่ 92. กลุ่มยา Antiprotozoal drugs ลำดับที่ 16, รายการยาในกลุ่มที่ 93. กลุ่มยา Muscle relaxants, Centrally acting agents, รายการยาในกลุ่มที่ 94. กลุ่มยา Other psychostimulants and nootropics และรายการยาในกลุ่มที่ 95. กลุ่มยา Other nervous system drugs ดังปรากฏตามที่แนบท้ายประกาศฯ ฉบับนี้

           สำหรับรายการยาอื่นๆ ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาปรับปรุงราคากลางยา ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการกำหนดราคากลางยาที่คณะกรรมการฯ กำหนด

2024-05-20 09:48:32

ไฟล์แนบ

1. ประกาศราคากลางลงราชกิจจาฯ 23 ม.ค. 67.pdf
2. บัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่องกำหนดราคากลางยา.xlsx