รายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณา ทบทวนปรับปรุงราคากลางยา ตามมติคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567

ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๓ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่ยารายการใดที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา
เพื่อกำหนดราคากลางยาใหม่ นั้น

      เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยา โดยกองนโยบายแห่งชาติด้านยา ในฐานะฝ่ายเลขานุการจึงขอแจ้งประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา ตามมติอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้อ้างอิงในการจัดซื้อยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

2024-04-19 10:34:08

ไฟล์แนบ

1. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล.pdf
2. ผู้รับอนุญาตผลิต นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร.pdf
3. รายการยาที่อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา 3-2567.pdf