(ร่าง) แนวทางกำกับการใช้ยา และแบบฟอร์มกำกับการใช้ยาในบัญชี จ (2) ฉบับรอเสนอประธานกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติลงนาม

ด้วยคณะกรรมการพัฒนาพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ได้ออกประกาศ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปแล้วนั้น

คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ได้จัดทำ (ร่าง) แนวทางกำกับการใช้ยา และแบบฟอร์มกำกับการใช้ยาในบัญชี จ (2) ตามประกาศข้างต้นแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่างซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการเสนอประธานกรรมการพัฒนาพัฒนาระบบยาแห่งชาติลงนามในประกาศฯ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการการเข้าถึงยาของผู้ป่วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองนโยบายแห่งชาติด้านยาจึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับกองทุนและสถานพยาบาลรับทราบเป็นข้อมูลในเบื้องต้น สำหรับแนวทางการเบิกจ่ายยานั้นให้เป็นไปตามที่แต่ละกองทุนประกาศกำหนด

จำนานผู้เข้าชม

2023-08-11 11:22:25

ไฟล์แนบ

1. แนวทางกำกับการใช้ยา somatropin ข้อบ่งใช้ GHD_3-8-66.pdf
2. แบบฟอร์มกำกับการใช้ยา somatropin ข้อบ่งใช้ GHD_3-8-66.pdf
3. แบบฟอร์มกำกับการใช้ยา somatropin ข้อบ่งใช้ GHD_3-8-66.docx
4. แนวทางกำกับการใช้ยา APCC-ฮีโมฟีเลียที่มี high-titer inhibitor_3-8-66.pdf
5. แบบฟอร์มกำกับการใช้ยา APCC-ฮีโมฟีเลียที่มี high-titer inhibitor_3-8-66.pdf
6. แบบฟอร์มกำกับการใช้ยา APCC-ฮีโมฟีเลียที่มี high-titer inhibitor_3-8-66.docx
7. แนวทางกำกับการใช้ยา IVIG ข้อบ่งใช้ MMN_10-8-66.pdf
8. แบบฟอร์มกำกับการใช้ยา IVIg ข้อบ่งใช้ MMN_3-8-66.pdf
9. แบบฟอร์มกำกับการใช้ยา IVIg ข้อบ่งใช้ MMN_3-8-66.docx