ข้อมูลวิชาการเบื้องต้นสำหรับฉลากยาเสริมในสถานพยาบาล

     ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เห็นชอบต่อนโยบายแห่งชาติด้านยาและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.2563-2565 และได้กำหนดเป้าหมายให้มีฐานข้อมูลด้านยาสำคัญ ครบถ้วน ที่เข้าถึงง่าย เป็นปัจจุบันถูกต้อง น่าเชื่อถือ สำหรับประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ และผู้เกี่ยวข้อง

     คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาฉลากยาและข้อมูลยาสำหรับประชาชน จึงได้ดำเนินการคัดเลือกรายการยาที่มีปริมาณการใช้มากในสถานพยาบาล มาจัดทำข้อมูลวิชาการเบื้องต้นสำหรับฉลากยาเสริมในสถานพยาบาล อันประกอบด้วย ชื่อสามัญทางยาในรูปภาษาไทยและข้อมูลคำเตือนหรือข้อควรระวังหรือข้อห้ามใช้ จำนวน 500 รายการ รวมทั้ง ได้จัดทำแนวทางการกำหนดวันสิ้นสุดการใช้ (Beyond-Use Date) ผลิตภัณฑ์ยา ยาแบ่งบรรจุและยาเตรียม ในการจัดทำข้อมูลฉลากยา เพื่อให้สถานพยาบาล รวมถึงร้านขายยา หรือบุคลากรทางการแพทย์ ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น สำหรับอ้างอิงในการจัดทำฉลากบรรจุยาให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประชาชน และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นมาตรฐานต่อไป

 

     Disclaimer :

     ทั้งนี้ ข้อมูลฉลากเสริมนี้เป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการทำงาน ไม่สามารถทดแทนการให้คำแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นผู้จ่ายยาได้ และ เนื่องจากข้อมูลคำเตือนหรือข้อควรระวังหรือข้อห้ามใช้ ที่มีความสำคัญอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ยาและสถานการณ์ ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องเป็นผู้พิจารณานำข้อมูลไปปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสม โดยสามารถอ้างอิง Patient Information Leaflet ฉบับเต็ม หรือข้อมูลวิชาการอื่นๆเพิ่มเติม การระบุคำเตือนให้กับประชาชน ให้พิจารณาโดยใช้หลักการจัดการความเสี่ยง ควรคัดเลือกเฉพาะรายการที่มีความจำเป็น มีจำนวนการเตือนที่เหมาะสมโดยไม่มากเกินไปจนเกิดความกังวลและไม่ใช้ยา รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมจากบริบทของอุปกรณ์เครื่องพิมพ์ ขนาดของฉลาก และขนาดตัวอักษร

2022-12-16 01:57:44

ไฟล์แนบ

1. ข้อมูลฉลากยาเสริม 500 รายการ ปรับปรุง 1 พฤศจิกายน 2565.xlsx
2. แนวทางการกำหนดวันสิ้นสุดการใช้ 30 พฤษภาคม 2565.pdf