บัญชียาหลักแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.นภาภรณ์ ภูริปัญญวานิช เภสัชกรชำนาญการพิเศษ  กองนโยบายแห่งชาติด้านยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566

03/04/2567

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2567           คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติได้ออกประกาศ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2567  ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567 โดยประกาศดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 53 ง หน้า 28 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 มีรายการยาเพิ่มใหม่ จำนวน 9 รายการ คัดออก จำนวน 4 รายการ และปรับปรุงรายการยาเดิม รวมทั้งแนวทางกำกับการใช้ยาแนบท้ายประกาศ จำนวน 50 รายการ ทั้งนี้ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป นอกจากนี้ บัญชียาหลักแห่งชาติจะมีการปรับระบบการจัดบัญชีย่อยและคำย่อใหม่ โดยฉบับนี้ได้มีคำอธิบายปรากกฏอยู่ตามแนบท้ายประกาศ เพื่อให้สถานพยาบาลและผู้ใช้บัญชีได้ทำการศึกษาและเตรียมการปรับระบบบริการในสถานพยาบาลไว้ล่วงหน้า จึงขอเชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจศึกษารายละเอียด และ download เอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสรุปรายการยาที่มีการปรับปรุงจากประกาศบัญชียาหลักแห่งชาติฉบับก่อนหน้า และรายการยาตามประกาศบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2567 ได้ทาง link ด้านล่างนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน    

28/02/2567

ด้วยคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ในช่วงการประชุมเดือนพฤษภาคม 2566 ถึงเดือนมกราคม 2567 ได้จัดทำ (ร่าง) แนวทางกำกับการใช้ยา และแบบฟอร์มกำกับการใช้ยาในบัญชี จ (2) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง นั้น บัดนี้ (ร่าง) แนวทางกำกับการใช้ยา และแบบฟอร์มกำกับการใช้ยาในบัญชี จ (2)  ข้างต้น อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอประธานกรรมการพัฒนาพัฒนาระบบยาแห่งชาติลงนาม และประกาศทางราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการการเข้าถึงยาของผู้ป่วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองนโยบายแห่งชาติด้านยาจึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับกองทุนและสถานพยาบาลรับทราบเป็นข้อมูลในเบื้องต้น สำหรับแนวทางการเบิกจ่ายยานั้นให้เป็นไปตามที่แต่ละกองทุนประกาศกำหนด จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

06/02/2567

คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ องค์การมหาชน (TCELS) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ถอดบทเรียนจากผลการดำเนินงานพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ระยะต้น (ปี พ.ศ. 2565-2566) เพื่อพัฒนาระบบการคัดเลือกยาในบัญชียาหลักแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพและทันการณ์ (NLEM moving forward 2024) ระหว่างวันที่ 15 ถึง 17 มกราคม 2567 ณ โรงแรม ณ ทรีธารา ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมรวมกว่า 50 คน ทั้งในส่วนของคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ประธานคณะทำงานภายใต้การแต่งตั้งของคณะอนุกรรมการฯ ผู้แทนกองทุนในระบบประกันสุขภาพภาครัฐ ตลอดจนผู้แทนภาคประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ของการประชุม คือ 1) เพื่อพัฒนาระบบการคัดเลือกบัญชียาหลักแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพและทันการณ์ 2) เพื่อประเมินผล วิเคราะห์ ถอดบทเรียน และสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติระยะต้น (ปี พ.ศ. 2565-2566) โดยเฉพาะกลุ่มยาที่จัดเป็นยาที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ยา/กลุ่มโรคที่เป็นนโยบายของรัฐบาลให้ความสำคัญ และกลุ่มยาราคาแพง และ 3) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการคัดเลือกยาและพัฒนาการจัดการข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ในการพิจารณาการคัดเลือกบัญชียาหลักแห่งชาติให้เป็นระบบ โดยในช่วงเช้าของวันที่ 15 มกราคม 2567 น.พ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ประธานอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม รวมทั้งได้รับเกียรติจาก นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากับเป้าหมายในการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน” จากนั้นต่อด้วยเวทีเสวนา เรื่อง “ระบบการพิจารณายาในและยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติของกองทุนในระบบประกันสุขภาพภาครัฐ” โดย ผู้แทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม ผู้แทนกลุ่มผู้ป่วย และผู้แทนโรงพยาบาล โดยผู้เข้าร่วมการเสวนา และวิทยากรได้แบ่งปันประสบการณ์ด้วยกันจากหลายมุมมอง และในช่วงบ่าย ฝ่ายเลขานุการงานบัญชียาหลักแห่งชาติได้นำเสนอ “สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ระยะต้น (ปี พ.ศ. 2565-2566)” และการพัฒนา “ระบบ dashboard ของบัญชียาหลักแห่งชาติ” วันที่สองของการประชุมในช่วงเช้า (16 มกราคม 2567) ได้มีข้อเสนอที่สำคัญจากมุมมองของคณะทำงานสนับสนุนวิชาการของบัญชียาหลักแห่งชาติในหลายประเด็น ได้แก่ “การปรับปรุงกระบวนการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เพื่อตอบสนองต่อระบบการคัดเลือกบัญชียาหลักแห่งชาติให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ” โดยผู้แทนคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข “ข้อเสนอกลไกและกระบวนการในการพิจารณา MEA เพื่อเพิ่มการเข้าถึงยาราคาแพงในบัญชียาหลักแห่งชาติ” โดยผู้แทนคณะทำงานต่อรองราคายาเพื่อบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ และ “การปรับบัญชียาพิเศษที่กำหนดแนวทางการใช้ยา (restricted list; R2) เป็นบัญชียาปกติ” โดยผู้แทนคณะทำงานกำกับดูแลการสั่งใช้ยาในบัญชี จ (2)  และยาที่มีเงื่อนไขการสั่งใช้ จากนั้นในช่วงบ่ายดำเนินการประชุมระดมสมองเพื่อออกแบบระบบการคัดเลือกบัญชียาหลักแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพและทันการณ์ จำนวน 2 กลุ่ม ในรูปแบบ World café โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็น และมีข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติหลายประการ และวันสุดท้ายของการประชุม (17 มกราคม 2567) ฝ่ายเลขานุการงานบัญชียาหลักแห่งชาติได้ดำเนินการสรุปผลการประชุมตลอดจนจัดทำข้อเสนอต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติได้นำไปพิจารณาและประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเข้าถึงรายการยาที่ทันสมัยได้อย่างรวดเร็วต่อไป สำหรับการติดตามความคืบหน้าของการพิจารณายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ปัจจุบันกองนโยบายแห่งชาติด้านยาได้ดำเนินการพัฒนาระบบติดตามการพิจารณายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ระบบ dashboard) ในรอบปี พ.ศ. 2565 - 2567 ทาง link bit.ly/edstatus65-67 ข่าวกองนโยบายแห่งชาติด้านยา (17 มกราคม 2567)

26/01/2567

ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติได้ออกประกาศ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยประกาศดังกล่าวมีรายการยาเพิ่มใหม่ จำนวน 10 รายการ คัดออก จำนวน 2 รายการ และปรับปรุงรายการยาเดิม (และปรับปรุงแนวทางกำกับการใช้ยาแนบท้ายประกาศ) จำนวน 19 รายการ ทั้งนี้ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป นั้น บัดนี้ ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ฉบับดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 160 ง หน้า 18 ถึง 33 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 จึงขอเชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจศึกษารายละเอียด และ download เอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสรุปรายการยาที่มีการปรับปรุงจากประกาศบัญชียาหลักแห่งชาติฉบับก่อนหน้า แบบฟอร์มกำกับการใช้ยาในบัญชี จ(2) และรายการยาตามประกาศบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 ในรูปแบบ excel (.xls) ได้ทาง link ด้านล่างนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

23/08/2566

ด้วยคณะกรรมการพัฒนาพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ได้ออกประกาศ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปแล้วนั้น คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ได้จัดทำ (ร่าง) แนวทางกำกับการใช้ยา และแบบฟอร์มกำกับการใช้ยาในบัญชี จ (2) ตามประกาศข้างต้นแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่างซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการเสนอประธานกรรมการพัฒนาพัฒนาระบบยาแห่งชาติลงนามในประกาศฯ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการการเข้าถึงยาของผู้ป่วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองนโยบายแห่งชาติด้านยาจึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับกองทุนและสถานพยาบาลรับทราบเป็นข้อมูลในเบื้องต้น สำหรับแนวทางการเบิกจ่ายยานั้นให้เป็นไปตามที่แต่ละกองทุนประกาศกำหนด

11/08/2566

ด้วยคณะกรรมการพัฒนาพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ได้ออกประกาศ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 ไปแล้วนั้น คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ได้จัดทำ (ร่าง) แนวทางกำกับการใช้ยา และ (ร่าง) แบบฟอร์มกำกับการใช้ยาในบัญชี จ (2) ตามประกาศข้างต้นแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่างซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการเสนอประธานกรรมการพัฒนาพัฒนาระบบยาแห่งชาติลงนามในประกาศฯ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการการเข้าถึงยาของผู้ป่วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองนโยบายแห่งชาติด้านยาจึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับกองทุนและสถานพยาบาลรับทราบเป็นข้อมูลในเบื้องต้น สำหรับแนวทางการเบิกจ่ายยานั้นให้เป็นไปตามที่แต่ละกองทุนประกาศกำหนด เอกสารแนบ 1. แนวทางและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา infliximab เงื่อนไข โรคโครห์น (Crohn’s disease) ที่รักษาด้วยยาพื้นฐานไม่ได้ 2. แนวทางและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา Infliximab เงื่อนไข โรค Ulcerative colitis ในเด็กที่รักษาด้วยยาพื้นฐานไม่ได้ 3. แนวทางและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา octreotide ชนิดออกฤทธิ์นาน เงื่อนไข โรคเนื้องอกต่อมใต้สมองที่ผลิตไทโรโทรปิน (Thyrotropin (TSH) secreting pituitary adenoma) 4. แนวทางและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา rituximab เงื่อนไข โรคนิวโรมัยอิลัยติสออฟติกาที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาพื้นฐาน (refractory neuromyelitis optica spectrum disorder) 5. แนวทางและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา sapropterin (BH4) เงื่อนไข ใช้สำหรับโรค tetrahydrobiopterin (BH4) deficiencies 6. แนวทางและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา sapropterin (BH4) เงื่อนไข ใช้สำหรับโรค phenylketonuria (PKU) 7. แนวทางและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา bevacizumab เงื่อนไข 1) โรคจุดภาพชัดจอตาเสื่อมเหตุสูงวัยแบบเปียกที่มีเส้นเลือดงอกใหม่ใต้รอยบุ๋มจอตา (Wet form of subfoveal, juxtafoveal choroidal neovascularization (CNV) due to aged related macular degeneration) 2) โรคจุดภาพชัดจอตาบวมจากเบาหวาน (Diabetic Macular Edema: DME) 3) โรคหลอดเลือดดำที่จอตาอุดตันที่มีศูนย์กลางจอตาบวม (Retinal vein occlusion with macular edema) และ 4) โรคจอตาผิดปกติในทารกคลอดกjอนกำหนด (Retinopathy of prematurity, ROP) สำหรับ (ร่าง) แนวทางและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยาในบัญชี จ (2) ชุดที่ 1 คลิกที่นี่ ชุดที่ 2 คลิกที่นี่ และชุดที่ 3 คลิกที่นี่

24/06/2566

ด้วยคณะกรรมการพัฒนาพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ได้ออกประกาศ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ไปแล้วนั้น คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ได้จัดทำ (ร่าง) แนวทางกำกับการใช้ยา และ (ร่าง) แบบฟอร์มกำกับการใช้ยาในบัญชี จ (2) ตามประกาศข้างต้นแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่างซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการเสนอประธานกรรมการพัฒนาพัฒนาระบบยาแห่งชาติลงนามในประกาศฯ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการการเข้าถึงยาของผู้ป่วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองนโยบายแห่งชาติด้านยาจึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับกองทุนและสถานพยาบาลรับทราบเป็นข้อมูลในเบื้องต้น สำหรับแนวทางการเบิกจ่ายยานั้นให้เป็นไปตามที่แต่ละกองทุนประกาศกำหนด เอกสารแนบ 1. แบบฟอร์มกำกับการใช้ยา sofosbuvir/velpatasvir และ ribavirin ข้อบ่งใช้โรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังทุกสายพันธุ์ ทั้งในผู้ป่วยที่มีหรือไม่มีการติดเชื้อ HIV ร่วมด้วย 2. แนวทางกำกับการใช้ยา adalimumab เงื่อนไข ใช้สำหรับรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis) 3. แนวทางกำกับการใช้ยา infliximab เงื่อนไข ใช้สำหรับรักษาโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบชนิดติดยึด (ankylosing spondylitis) 4. แนวทางกำกับการใช้ยา adalimumab เงื่อนไข ใช้สำหรับรักษาโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน (psoriatic arthritis) 5. แบบฟอร์มกำกับการใช้ยา adalimumab เงื่อนไข ใช้สำหรับรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis) 6. แบบฟอร์มกำกับการใช้ยา infliximab เงื่อนไข ใช้สำหรับรักษาโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบชนิดติดยึด (ankylosing spondylitis) x 7. แบบฟอร์มกำกับการใช้ยา adalimumab เงื่อนไข ใช้สำหรับรักษาโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน (psoriatic arthritis) x สำหรับ (ร่าง) แนวทางและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยาในบัญชี จ (2) ชุดที่ 1 คลิกที่นี่ และชุดที่ 2 คลิกที่นี่

24/06/2566

ด้วยกองนโยบายแห่งชาติด้านยา ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบติดตามการพิจารณายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ระบบ dashboard) ในรอบปี พ.ศ. 2565 - 2567 เพื่อเผยแพร่สถานะความคืบหน้าของการพิจารณายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งสอดคล้องตามหลักการของการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ที่เน้นความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ตลอดจนเปิดโอกาสให้สาธารณชนแสดงความเห็น และตรวจสอบได้ ตามความเหมาะสม บัดนี้ กองนโยบายแห่งชาติด้านยา ได้พัฒนาระบบติดตามการพิจารณายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ระบบ dashboard) ในรอบปี พ.ศ. 2565 - 2567 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจเข้าใช้งานระบบติดตามการพิจารณายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ได้ทาง link bit.ly/edstatus65-67 อนึ่ง กองนโยบายแห่งชาติด้านยา จะดำเนินการพัฒนาระบบติดตามการพิจารณายาในบัญชียาหลักแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงเรียนมาเพื่อทราบ

21/06/2566

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร พ.ศ. 2566 ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 คลิกที่นี่

12/06/2566