ทั้งหมด

อ้างถึงหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 213 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่ยารายการใดที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา  เพื่อกำหนดราคากลางยาใหม่ นั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยา โดยกองนโยบายแห่งชาติด้านยา ในฐานะฝ่ายเลขานุการจึงขอแจ้งประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา ตามมติอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 รายละเอียดตามไฟล์แนบ เพื่อให้หน่วยงาน ของรัฐใช้อ้างอิงในการจัดซื้อยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป รายการยาที่ประกาศอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา : 1. Neomycin sulfate + Polymyxin B sulfate + Gramicidin eye drop (1,700 IU+5,000 IU+25 IU)/1 ML (5 ml) 2. Neomycin sulfate + Polymyxin B sulfate + Gramicidin eye drop (2 MG+5,000 IU+0.025 MG)/1 ML (5 ml) 3. Neomycin sulfate + Polymyxin B sulfate + Gramicidin eye drop (2 MG+5,000 IU+0.025 MG)/1 ML (10 ml) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

24/05/2566

          ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ดำเนินการการทบทวน ปรับปรุง และอนุมัติ กรอบรายการยาและเวชภัณฑ์ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ยาจำนวน 53 รายการและ เวชภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการติดตามเฝ้าระวังปัญหาการขาดแคลนยาและเวชภัณฑ์ผ่านโปรแกรม Stockpile 3 Application ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฉุกเฉินภายในประเทศ ได้แก่ เฝ้าระวังสถานการณ์โควิด-19 อุทกภัย ภัยหนาว และมาลาเรีย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย นั้น           ในการนี้ กองนโยบายแห่งชาติด้านยา จึงขอความอนุเคราะห์ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนำเข้ายาแผนปัจจุบัน ในการส่งรายงานข้อมูลปริมาณยาคงคลัง (Stockpile) ของยาจำนวน 53 รายการ ผ่านแอพพลิเคชั่น Stockpile 3 ที่กองนโยบายแห่งชาติด้านยาพัฒนาขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับวางแผนบริหารจัดการด้านยาให้มีประสิทธิภาพ โดยเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 มีนาคม 2566 หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อประสานงานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์drugshortages.th@gmail.com เท่านั้น โดยขอยืนยันว่าข้อมูลที่ได้รับจะนำไปวิเคราะห์ปริมาณยาคงคลังในภาพรวมของประเทศ และจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนเท่านั้น              จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วย จะเป็นพระคุณ 

02/05/2566

อ้างถึงหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 213 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่ยารายการใดที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา  เพื่อกำหนดราคากลางยาใหม่ นั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยา โดยกองนโยบายแห่งชาติด้านยา ในฐานะฝ่ายเลขานุการจึงขอแจ้งประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา ตามมติอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 รายละเอียดตามไฟล์แนบ เพื่อให้หน่วยงาน ของรัฐใช้อ้างอิงในการจัดซื้อยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป รายการยาที่ประกาศอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา : 1. Chloramphenicol eye drop 5 mg/1 ml (10 ml) 2. Chloramphenicol ear drop 10 mg/1 ml (10 ml) 3. Iopromide sterile sol 370 mg/1ml (100  ml) as iodine 4. Ipratropium bromide+fenoterol hydrobromide solution for inhaler (0.5 mg + 1.25 mg)/4 ml 5. Ipratropium bromide+fenoterol hydrobromide solution for nebulizer (0.25 mg + 0.5 mg)/1 ml (20 ml) 6. Nifedipine capsule/tablet 5 mg 7. Thioguanine tablet 40 mg 8. Vitamin B1 (Thiamine) sterile sol 100 mg/ml (1 ml)

01/05/2566

          รายงานข้อมูลสิทธิบัตรนี้มาจากผลการศึกษาทางวิชาการซึ่งอยู่ภายใต้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบยาของประเทศไทย (พ.ศ. 2566-2570)  โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาในการดำเนินงานสืบค้นและตรวจสอบข้อมูลสิทธิบัตรยาที่อยู่ในบัญชียามุ่งเป้า เพื่อประกอบการพิจารณาของอุตสาหกรรมยาในประเทศในการผลิตหรือนำเข้าภายหลังจากการคุ้มครองสิทธิบัตรของยาต้นแบบสิ้นสุดลง             รายงานฉบับนี้ได้จากการสืบค้นฐานข้อมูลของกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยวิธีการของผู้ศึกษา ซึ่งข้อมูล ยาจะไม่รวมคำขอรับสิทธิบัตรที่ประกาศโฆษณาหลังวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรยาที่อยู่ในบัญชียามุ่งเป้าสำหรับผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจ ผู้ศึกษาจึงไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงขอให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจได้โปรดระมัดระวังในการนำข้อมูลไปใช้ 

24/04/2566

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่ยารายการใดที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา  เพื่อกำหนดราคากลางยาใหม่ นั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยา โดยกองนโยบายแห่งชาติด้านยา ในฐานะฝ่ายเลขานุการจึงขอแจ้งประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา ตามมติอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้อ้างอิงในการจัดซื้อยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

20/03/2566

      ตามที่กองนโยบายแห่งชาติด้านยาได้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการยาขาดแคลนแบบบูรณาการ โดยให้สถานพยาบาลซึ่งเป็นผู้ใช้ยา และบริษัทยาทั้งผู้ผลิต/ผู้นำเข้าแจ้งสถานการณ์การขาดแคลนยามายังกองนโยบายแห่งชาติด้านยา ซึ่งเป็นหน่วยงานในการประสาน รับเรื่อง ตรวจสอบข้อมูล พิจารณาแนวทางแก้ไข ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งติดตามและเฝ้าระวังปัญหาการขาดแคลนยาในประเทศ                     ในการนี้ กองนโยบายแห่งชาติด้านยา จึงขอประชาสัมพันธ์รายการยาที่มีปัญหาขาดแคลนรายเดือน ณ กุมภาพันธ์ 2566  จำนวน 28 รายการ เป็นรายการการยาที่อยู่ในสถานะยังขาดแคลน (Currently in shortage) จำนวน 8 รายการ สถานะอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข (In process) จำนวน 16 รายการ  เป็นยาที่อยู่ในสถานะแก้ไขเสร็จแล้ว (Resolved) จำนวน 4 รายการ ยาขาดแคลนที่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ หมายถึง ยาที่มีความจำเป็นและส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข ซึ่งปัจจุบันปริมาณ Supply ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ยาและ/หรือไม่สามารถคาดการณ์ระยะเวลาในการกลับมาจำหน่ายเป็นปกติได้ สาเหตุการขาดแคลน (Shortage Reasons) ที่แสดงผลบนเว็บไซต์ ได้แก่                 (1) ปรับปรุง/แก้ไขทะเบียน/GMP                        (2) ขาดแคลนวัตถุดิบทางยา (3) บริษัทยกเลิกการผลิต/นำเข้า              (4) การขนส่งสินค้าล่าช้ากว่ากำหนด (5) ปริมาณความต้องการใช้ยาเพิ่มมากขึ้น        (6) เรียกเก็บยาคืนจากท้องตลาด (7) อื่นๆ       ทั้งนี้ ท่านสามารถกดลิงค์ด้านล่างเพื่ออ่านรายละเอียดรายการยาขาดแคลนรายเดือน ณ กุมภาพันธ์ 2566 และโปรดเลือกรายงานยาขาดแคลน 2 ซึ่งสามารถคัดกรองชื่อยาเบื้องต้น และหมวดของสถานะยาขาดแคลนได้     https://lookerstudio.google.com/reporting/453d10ce-1d92-4ea1-82f9-855874241743  ​ ​  

14/03/2566

     ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยา ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติเห็นชอบต่อแผนการดำเนินงานตามกรอบรายการยาในการจัดทำราคากลางยา ปี พ.ศ. 2566 ที่คณะอนุกรรมการฯ คาดว่าจะพิจารณาเสร็จสิ้นและจะประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง ราคากลางยา ฉบับกลางปี พ.ศ. 2566 เพื่อให้สอดคล้องตามขั้นตอนการกำหนดราคากลางยา และประธานอนุกรรมการฯ เห็นควรให้แจ้งเวียนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบต่อไป นั้น      เพื่อให้การดำเนินการจัดทำราคากลางยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเข้าใจ ต่อขั้นตอนในการกำหนดราคากลางยาของผู้ประกอบการภาคเอกชน คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยา โดยกองนโยบายแห่งชาติด้านยา ในฐานะฝ่ายเลขานุการ จึงเห็นควรส่งแผนการดำเนินงานตามกรอบรายการยาในการจัดทำราคากลางยา ปี พ.ศ. 2566 ที่คณะอนุกรรมการฯ คาดว่าจะพิจารณาเสร็จสิ้นและจะประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง ราคากลางยา ฉบับกลางปี พ.ศ. 2566 ตามมติคณะอนุกรรมการฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยมีรายละเอียดกลุ่มยาและรายการยาตามเอกสารที่แนบมานี้

22/02/2566

อ้างถึงหนังสือ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 213 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2652 คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่ยารายการใดที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา  เพื่อกำหนดราคากลางยาใหม่ นั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยา โดยกองนโยบายแห่งชาติด้านยา ในฐานะฝ่ายเลขานุการจึงขอแจ้งประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา ตามมติอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อให้หน่วยงาน ของรัฐใช้อ้างอิงในการจัดซื้อยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป โดยมีรายการยา ดังนี้ 1. Paracetamol (Acetaminophen) syr 120 mg/5 ml (60 ml) 2. Paracetamol (Acetaminophen) oral susp 120 mg/5 ml (60 ml) 3. Thiopental sodium sterile powder 1,000 mg/1 vial

21/02/2566

       ตามที่กองนโยบายแห่งชาติด้านยาได้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการยาขาดแคลนแบบบูรณาการ โดยให้สถานพยาบาลซึ่งเป็นผู้ใช้ยา และบริษัทยาทั้งผู้ผลิต/ผู้นำเข้าแจ้งสถานการณ์การขาดแคลนยามายังกองนโยบายแห่งชาติด้านยา ซึ่งเป็นหน่วยงานในการประสาน รับเรื่อง ตรวจสอบข้อมูล พิจารณาแนวทางแก้ไข ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งติดตามและเฝ้าระวังปัญหาการขาดแคลนยาในประเทศ                     ในการนี้ กองนโยบายแห่งชาติด้านยา จึงขอประชาสัมพันธ์รายการยาที่มีปัญหาขาดแคลนรายเดือน ณ มกราคม 2566  จำนวน 27 รายการ เป็นรายการการยาที่อยู่ในสถานะยังขาดแคลน (Currently in shortage) จำนวน 8 รายการ สถานะอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข (In process) จำนวน 14 รายการ  เป็นยาที่อยู่ในสถานะแก้ไขเสร็จแล้ว (Resolved) จำนวน 5 รายการ ยาขาดแคลนที่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ หมายถึง ยาที่มีความจำเป็นและส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข ซึ่งปัจจุบันปริมาณ Supply ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ยาและ/หรือไม่สามารถคาดการณ์ระยะเวลาในการกลับมาจำหน่ายเป็นปกติได้ สาเหตุการขาดแคลน (Shortage Reasons) ที่แสดงผลบนเว็บไซต์ ได้แก่                 (1) ปรับปรุง/แก้ไขทะเบียน/GMP                        (2) ขาดแคลนวัตถุดิบทางยา (3) บริษัทยกเลิกการผลิต/นำเข้า              (4) การขนส่งสินค้าล่าช้ากว่ากำหนด (5) ปริมาณความต้องการใช้ยาเพิ่มมากขึ้น        (6) เรียกเก็บยาคืนจากท้องตลาด (7) อื่นๆ  

07/02/2566

     ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่ยารายการใดที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา เพื่อกำหนดราคากลางยาใหม่ นั้น      เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยา โดยกองนโยบายแห่งชาติด้านยา ในฐานะฝ่ายเลขานุการจึงขอแจ้งประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา ตามมติอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2566 จำนวน 8 รายการ (รายละเอียดตามไฟล์แนบ) เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้อ้างอิงในการจัดซื้อยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป 1. Aspirin (Acetylsalicylic acid) EC tab 300 mg 2. Benzatropine mesilate sterile sol 1 mg/1ml (2 ml) 3. Chlorpheniramine maleate syrup 2 mg/5 ml (60 ml) 4. Chlorpheniramine maleate tablet 4 mg 5. Metoclopramide hydrochloride 10 mg tablet 6. Paracetamol syrup 100 mg/1 ml (15 ml) 7. Salbutamol sulfate syrup 2 mg/5 ml (60 ml) 8. Sulfamethoxazole+Trimethoprim (Co-trimoxazole) oral suspension/syrup (200 mg+40 mg)/5 ml (60 ml)      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

02/02/2566