กรอบรายการยาในการจัดทำราคากลางยา ประจำปีงบประมาณ 2567

 ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาในการประชุมครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 มีมติเห็นชอบต่อกรอบรายการยาในการจัดทำราคากลางยา ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้สอดคล้องตามขั้นตอนการกำหนดราคากลางยา และประธานอนุกรรมการฯ เห็นควรให้แจ้งเวียนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบต่อไป เพื่อให้การดำเนินการจัดทำราคากลางยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กองยาจึงเห็นควรส่งกรอบรายการยาในการจัดทำราคากลางยา ประจำปีงบประมาณ 2567 ตามมติคณะอนุกรรมการฯ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

2023-12-12 02:36:06

ไฟล์แนบ

1. กรอบรายการยาในการจัดทำราคากลางยา ปีงบ 2567 edit 29-11-2566.pdf