ทั้งหมด

อ้างอิงถึง หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 213 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่ยารายการใดที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติโดยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยาเพื่อกำหนดราคากลางยาใหม่ นั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยา โดยกองนโยบายแห่งชาติด้านยา ในฐานะฝ่ายเลขานุการจึงขอแจ้งประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา ตามมติอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 รายละเอียดตามไฟล์แนบ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้อ้างอิงในการจัดซื้อยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป

26/10/2566

ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 213 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ที่อ้างถึง คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่ยารายการใดที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ     โดยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา  เพื่อกำหนดราคากลางยาใหม่ นั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยา โดยกองนโยบายแห่งชาติด้านยา ในฐานะฝ่ายเลขานุการจึงขอแจ้งประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา ตามมติอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้อ้างอิงในการจัดซื้อยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

18/09/2566

                   ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ข้อ 8 (1) กำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายแห่งชาติด้านยาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ประกอบกับมติคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เห็นชอบต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบยาของประเทศไทย (พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบยาให้ต่อเนื่องจากนโยบายแห่งชาติด้านยาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565 ที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น                    กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ จึงขอเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบยาของประเทศไทย (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยมีรายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่างนี้

13/09/2566

ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 213 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ที่อ้างถึง คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่ยารายการใดที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ     โดยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา  เพื่อกำหนดราคากลางยาใหม่ นั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยา โดยกองนโยบายแห่งชาติด้านยา ในฐานะฝ่ายเลขานุการจึงขอแจ้งประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา ตามมติอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้อ้างอิงในการจัดซื้อยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

28/08/2566

ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติได้ออกประกาศ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยประกาศดังกล่าวมีรายการยาเพิ่มใหม่ จำนวน 10 รายการ คัดออก จำนวน 2 รายการ และปรับปรุงรายการยาเดิม (และปรับปรุงแนวทางกำกับการใช้ยาแนบท้ายประกาศ) จำนวน 19 รายการ ทั้งนี้ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป นั้น บัดนี้ ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ฉบับดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 160 ง หน้า 18 ถึง 33 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 จึงขอเชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจศึกษารายละเอียด และ download เอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสรุปรายการยาที่มีการปรับปรุงจากประกาศบัญชียาหลักแห่งชาติฉบับก่อนหน้า แบบฟอร์มกำกับการใช้ยาในบัญชี จ(2) และรายการยาตามประกาศบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 ในรูปแบบ excel (.xls) ได้ทาง link ด้านล่างนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

23/08/2566

ด้วยคณะกรรมการพัฒนาพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ได้ออกประกาศ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปแล้วนั้น คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ได้จัดทำ (ร่าง) แนวทางกำกับการใช้ยา และแบบฟอร์มกำกับการใช้ยาในบัญชี จ (2) ตามประกาศข้างต้นแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่างซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการเสนอประธานกรรมการพัฒนาพัฒนาระบบยาแห่งชาติลงนามในประกาศฯ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการการเข้าถึงยาของผู้ป่วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองนโยบายแห่งชาติด้านยาจึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับกองทุนและสถานพยาบาลรับทราบเป็นข้อมูลในเบื้องต้น สำหรับแนวทางการเบิกจ่ายยานั้นให้เป็นไปตามที่แต่ละกองทุนประกาศกำหนด

11/08/2566

ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 213 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ที่อ้างถึง คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่ยารายการใดที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ     โดยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา  เพื่อกำหนดราคากลางยาใหม่ นั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยา โดยกองนโยบายแห่งชาติด้านยา ในฐานะฝ่ายเลขานุการจึงขอแจ้งประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา ตามมติอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้อ้างอิงในการจัดซื้อยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Tag :
25/07/2566

         อ้างอิงถึงหนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 1015/ว52 ลงวันที่ 24 มกราคม 2566, หนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 1015/ว79 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566, หนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 1015/ว134 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566, หนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 1015/ว205 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566, หนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 1015/ว316 ลงวันที่ 28 เมษายน 2566 และ หนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 1015/ว368 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยา โดยกองนโยบายแห่งชาติด้านยา ในฐานะฝ่ายเลขานุการ แจ้งรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยาที่มีปัญหาจัดซื้อ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อยา โดยอ้างอิงราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ได้ออกประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อยาไม่ได้ โดยอ้างอิงราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด          เพื่อให้การจัดซื้อยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาโดยกองนโยบายแห่งชาติด้านยา ในฐานะฝ่ายเลขานุการ จึงขอยกเลิกหนังสือที่อ้างถึงข้างต้นทั้งหมด และขอแจ้งประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยาที่ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ จำนวน 27 รายการ ตามไฟล์แนบ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้อ้างอิงในการจัดซื้อยา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป

10/07/2566

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางของยา ฉบับนี้ ได้แก้ไขปรับปรุงราคากลางยา จากประกาศฉบับเดิม (ฉบับลงวันที่ 19 ธันวาคม 2565) จำนวน 116 รายการ โดยมีรายการยาที่มีรายงานปัญหาการจัดซื้อ จำนวน 44 รายการ และปรับปรุงเพิ่มเติมราคากลางยาของยากลุ่มที่มีการผูกขาดจำนวน 72 รายการ ได้แก่ รายการยาในกลุ่มที่ 3 กลุ่มยา Anti-neoplastic drugs ลำดับที่ 208 – 209, รายการยาในกลุ่มที่ 4.1 กลุ่มยา Anticoagulants ชนิดรับประทาน ลำดับที่ 12 – 14, รายการยาในกลุ่มที่ 6.1 กลุ่มยา Insulins and analogues ลำดับที่ 22 – 28, รายการยาในกลุ่มที่ 6.2 กลุ่มยา Blood glucose lowering drugs, exclude insulins สูตรยาเดี่ยว ลำดับที่ 50 – 54, รายการยาในกลุ่มที่ 6.3 กลุ่มยา Blood glucose lowering drugs, exclude insulins สูตรยาผสม ลำดับที่ 26 – 27, รายการยาในกลุ่มที่ 11 กลุ่มยา Calcium-channel blockers ลำดับที่ 34 – 36, รายการยาในกลุ่มที่ 12.2 กลุ่มยา Cephalosporins ลำดับที่ 37 – 40, รายการยาในกลุ่มที่ 14.3 กลุ่มยา COVID-19 Treatments, รายการยาในกลุ่มที่ 19.1 กลุ่มยา Angiotensin Receptor Blocker (ARB) สูตรยาเดี่ยว ลำดับที่ 18 – 19, รายการยาในกลุ่มที่ 46 กลุ่มยา Agents for dermatitis, excluding corticosteroids ลำดับที่ 4 – 5, รายการยาในกลุ่มที่ 48.1 กลุ่มยา Somatostatin and analogues ลำดับที่ 7 – 11, รายการยาในกลุ่มที่ 48.2 กลุ่มยา Somatropin and somatropin agonists, รายการยาในกลุ่มที่ 55 กลุ่มยา Antipsoriatics for systemic use ลำดับที่ 5 – 12, และรายการยาในกลุ่มที่ 91 กลุ่มยา Anti-infective skin preparations ดังปรากฏตามที่แนบท้ายประกาศฯ ฉบับนี้

10/07/2566

ด้วยคณะกรรมการพัฒนาพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ได้ออกประกาศ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 ไปแล้วนั้น คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ได้จัดทำ (ร่าง) แนวทางกำกับการใช้ยา และ (ร่าง) แบบฟอร์มกำกับการใช้ยาในบัญชี จ (2) ตามประกาศข้างต้นแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่างซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการเสนอประธานกรรมการพัฒนาพัฒนาระบบยาแห่งชาติลงนามในประกาศฯ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการการเข้าถึงยาของผู้ป่วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองนโยบายแห่งชาติด้านยาจึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับกองทุนและสถานพยาบาลรับทราบเป็นข้อมูลในเบื้องต้น สำหรับแนวทางการเบิกจ่ายยานั้นให้เป็นไปตามที่แต่ละกองทุนประกาศกำหนด เอกสารแนบ 1. แนวทางและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา infliximab เงื่อนไข โรคโครห์น (Crohn’s disease) ที่รักษาด้วยยาพื้นฐานไม่ได้ 2. แนวทางและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา Infliximab เงื่อนไข โรค Ulcerative colitis ในเด็กที่รักษาด้วยยาพื้นฐานไม่ได้ 3. แนวทางและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา octreotide ชนิดออกฤทธิ์นาน เงื่อนไข โรคเนื้องอกต่อมใต้สมองที่ผลิตไทโรโทรปิน (Thyrotropin (TSH) secreting pituitary adenoma) 4. แนวทางและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา rituximab เงื่อนไข โรคนิวโรมัยอิลัยติสออฟติกาที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาพื้นฐาน (refractory neuromyelitis optica spectrum disorder) 5. แนวทางและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา sapropterin (BH4) เงื่อนไข ใช้สำหรับโรค tetrahydrobiopterin (BH4) deficiencies 6. แนวทางและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา sapropterin (BH4) เงื่อนไข ใช้สำหรับโรค phenylketonuria (PKU) 7. แนวทางและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา bevacizumab เงื่อนไข 1) โรคจุดภาพชัดจอตาเสื่อมเหตุสูงวัยแบบเปียกที่มีเส้นเลือดงอกใหม่ใต้รอยบุ๋มจอตา (Wet form of subfoveal, juxtafoveal choroidal neovascularization (CNV) due to aged related macular degeneration) 2) โรคจุดภาพชัดจอตาบวมจากเบาหวาน (Diabetic Macular Edema: DME) 3) โรคหลอดเลือดดำที่จอตาอุดตันที่มีศูนย์กลางจอตาบวม (Retinal vein occlusion with macular edema) และ 4) โรคจอตาผิดปกติในทารกคลอดกjอนกำหนด (Retinopathy of prematurity, ROP) สำหรับ (ร่าง) แนวทางและแบบฟอร์มกำกับการใช้ยาในบัญชี จ (2) ชุดที่ 1 คลิกที่นี่ ชุดที่ 2 คลิกที่นี่ และชุดที่ 3 คลิกที่นี่

24/06/2566