การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เอกสารประกอบการประชุม

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ คลิกที่นี่

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ และกำหนดการประชุม

หลักการและเหตุผล

รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูjความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนโดยในยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 20 ปี ด้าน Service excellence กำหนดให้การแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาและการใช้ยาสมเหตุผลเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (service plan ที่ 15) โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นมา

จากทิศทางของประเทศดังกล่าว คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ให้ขับเคลื่อนการดำเนินการยุทธศาสตร์การใช้ยาอย่างสมเหตุผลให้เป็นไปตามนโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ.2554 และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 โดยพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลรองรับทิศทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพดังกล่าว ดังนั้น คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทยและเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทย ได้ลงนามความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาการผลิตและกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันเพื่อดูแลผู้ป่วยแบบสหวิชาชีพ สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาของแต่ละวิชาชีพสร้างความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน รวมทั้งบูรณาการเนื้อหาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการประเมินผลเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามแนวทางของคู่มือการเรียนการสอนเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของทุกหลักสูตรระดับก่อนปริญญา ภายในปีการศึกษา 2560 และครอบคลุมไปถึงการพัฒนาด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (continuing professional development) ของทุกวิชาชีพ

          ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจต่อเทคนิคการสอนและการออกข้อสอบ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอนระหว่างครูผู้สอนสถาบันต่างๆ รวมถึงแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออย่างต่อเนื่องและเกิดการรับรู้ในวงกว้าง คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนบุคลากรสุขภาพด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อเทคนิคการสอนและการพัฒนาข้อสอบการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
 2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลระหว่างครูผู้สอนสถาบันต่างๆ
 3. เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

กลุ่มเป้าหมายจำนวน 150 คน

 1. อาจารย์ผู้สอนที่สนใจจาก
  • คณะแพทยศาสตร์/ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • คณะเภสัชศาสตร์
  • คณะพยาบาลศาสตร์/วิทยาลัยพยาบาล/วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร
 2. ผู้แทนจากสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาข้อสอบใบประกอบวิชาชีพของแพทยสภา สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สัตวแพทยสภา และสภาการพยาบาล

รูปแบบการประชุม

          การบรรยาย การอภิปราย และการประชุมกลุ่มย่อย

งบประมาณ

          งบประมาณจากสำนักยา 

ระยะเวลา และสถานที่

          จำนวน 3 วัน ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน  – ศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

หน่วยงานรับผิดชอบ

          สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

          อาจารย์ผู้สอนได้รับทราบเทคนิคการสอน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เทคนิค รวมถึงเครื่องต่างๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อปรับใช้ในการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลต่อไป

ท่านสามารถดาวน์โหลดกำหนดการประชุม ได้ที่นี่

เอกสารประกอบการประชุม

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ คลิกที่นี่

กำหนดการประชุม

ไฟล์แนบ

สรุปรายงานการประชุม

ไฟล์แนบ

เอกสารประกอบการประชุม

คลิกที่นี่ 

ดูวีดีโอการประชุมย้อนหลัง

คลิกที่นี่

.

1. กำหนดการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย: อาจารย์ผู้สอนในสถาบันการศึกษาวิชาชีพด้านสุขภาพ และผู้ที่สนใจ

 

 

.

___________________________________________________________________

2. ลิงค์และ QR Code ลงทะเบียน

ลิงค์ https://bit.ly/3jRKXrx

.

__________________________________________________________________

3. ลิงค์และ QR Code เข้าร่วมประชุม ZOOM

(Meeting number: 948 2695 9777 Password: 347775)

ลิงค์ https://bit.ly/39y2D9P

.

__________________________________________________________________

4. ลิงค์และ QR Code เอกสารประชุม

ลิงค์ https://bit.ly/39y3aIR

.

__________________________________________________________________

5. ลิงค์และ QR Code ดูวีดีโอย้อนหลัง

ลิงค์ https://bit.ly/39V5o5z