ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนบุคลากรสุขภาพ ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประจำปี 2561

ท่านสามารถ Download เอกสารประกอบการประชุมได้ คลิกที่นี่

 

            ตามที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยคณะทำงานพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนบุคลากรสุขภาพด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน  – ศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจต่อเทคนิคการสอนและการออกข้อสอบ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอนระหว่างครูผู้สอนสถาบันต่างๆ รวมถึงแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออย่างต่อเนื่องและเกิดการรับรู้ในวงกว้าง

            สำนักยาจึงขอเชิญอาจารย์ผู้สอนเรื่องการใช้ยาสมเหตุผล และอาจารย์ที่สนใจ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการดังกล่าว  ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 

 

หมายเหตุ:

1. ผู้เข้าประชุมสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา แต่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา (หนังสือขออนุมัติบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม)

2. ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้าประชุมเบิกจากต้นสังกัด

2018-06-22 08:29:30

ไฟล์แนบ

1. 1.โครงการ.pdf
2. 3.หนังสือขออนุมัติตัวบุคคล.pdf
3. 2.กำหนดการ.pdf
4. คู่มือการเรียนการสอนเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล.pdf
5. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการผลิตและกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อการใช้ยาสมเหตุผล.PDF