ขอแจ้งประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา (ตามประกาศราคากลางยา ฉ.ลงราชกิจจานุเบกษา 6 กรกฎาคม 2566)

         อ้างอิงถึงหนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 1015/ว52 ลงวันที่ 24 มกราคม 2566, หนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 1015/ว79 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566, หนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 1015/ว134 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566, หนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 1015/ว205 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566, หนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 1015/ว316 ลงวันที่ 28 เมษายน 2566 และ หนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 1015/ว368 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยา โดยกองนโยบายแห่งชาติด้านยา ในฐานะฝ่ายเลขานุการ แจ้งรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยาที่มีปัญหาจัดซื้อ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อยา โดยอ้างอิงราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ได้ออกประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อยาไม่ได้ โดยอ้างอิงราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

         เพื่อให้การจัดซื้อยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาโดยกองนโยบายแห่งชาติด้านยา ในฐานะฝ่ายเลขานุการ จึงขอยกเลิกหนังสือที่อ้างถึงข้างต้นทั้งหมด และขอแจ้งประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยาที่ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ จำนวน 27 รายการ ตามไฟล์แนบ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้อ้างอิงในการจัดซื้อยา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป

2023-07-10 01:46:13

ไฟล์แนบ

1. รายการยาที่อนุกรรมการประกาศทบทวนราคา 27 รายการ.pdf
2. หนังสือถึงคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล.pdf
3. หนังสือถึงผู้รับอนุญาตผลิต ผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร.pdf