ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับลงราชกิจจานุเบกษา 6 กรกฏาคม 2566)

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางของยา ฉบับนี้ ได้แก้ไขปรับปรุงราคากลางยา จากประกาศฉบับเดิม (ฉบับลงวันที่ 19 ธันวาคม 2565) จำนวน 116 รายการ โดยมีรายการยาที่มีรายงานปัญหาการจัดซื้อ จำนวน 44 รายการ และปรับปรุงเพิ่มเติมราคากลางยาของยากลุ่มที่มีการผูกขาดจำนวน 72 รายการ ได้แก่ รายการยาในกลุ่มที่ 3 กลุ่มยา Anti-neoplastic drugs ลำดับที่ 208 – 209, รายการยาในกลุ่มที่ 4.1 กลุ่มยา Anticoagulants ชนิดรับประทาน ลำดับที่ 12 – 14, รายการยาในกลุ่มที่ 6.1 กลุ่มยา Insulins and analogues ลำดับที่ 22 – 28, รายการยาในกลุ่มที่ 6.2 กลุ่มยา Blood glucose lowering drugs, exclude insulins สูตรยาเดี่ยว ลำดับที่ 50 – 54, รายการยาในกลุ่มที่ 6.3 กลุ่มยา Blood glucose lowering drugs, exclude insulins สูตรยาผสม ลำดับที่ 26 – 27, รายการยาในกลุ่มที่ 11 กลุ่มยา Calcium-channel blockers ลำดับที่ 34 – 36, รายการยาในกลุ่มที่ 12.2 กลุ่มยา Cephalosporins ลำดับที่ 37 – 40, รายการยาในกลุ่มที่ 14.3 กลุ่มยา COVID-19 Treatments, รายการยาในกลุ่มที่ 19.1 กลุ่มยา Angiotensin Receptor Blocker (ARB) สูตรยาเดี่ยว ลำดับที่ 18 – 19, รายการยาในกลุ่มที่ 46 กลุ่มยา Agents for dermatitis, excluding corticosteroids ลำดับที่ 4 – 5, รายการยาในกลุ่มที่ 48.1 กลุ่มยา Somatostatin and analogues ลำดับที่ 7 – 11, รายการยาในกลุ่มที่ 48.2 กลุ่มยา Somatropin and somatropin agonists, รายการยาในกลุ่มที่ 55 กลุ่มยา Antipsoriatics for systemic use ลำดับที่ 5 – 12, และรายการยาในกลุ่มที่ 91 กลุ่มยา Anti-infective skin preparations ดังปรากฏตามที่แนบท้ายประกาศฯ ฉบับนี้

2023-07-10 01:42:56

ไฟล์แนบ

1. บัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2566.xlsx
2. ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ประกาศราคากลางยา ลว. 6 มิ.ย. 2566 (ลงราชกิจจา 6 ก.ค. 66).pdf