แบบสอบถามเพื่อสำรวจสถานการณ์ยากำพร้าตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ.2564

แบบสำรวจชุดนี้จัดทำขึ้นโดยกองนโยบายแห่งชาติด้านยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อใช้สำรวจข้อมูลสถานการณ์รายการยากำพร้าในโรงพยาบาลของท่าน โดยข้อมูลที่ได้จากท่านจะนำไปวิเคราะห์และจัดทำมาตรการในเชิงบริหารจัดการเพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนยาในประเทศ และเตรียมความพร้อมสำหรับการเตรียมรับมือยากำพร้าที่อาจขาดแคลน ส่งผลกระทบต่อกระบวนการรักษาในผู้ป่วยที่ใช้ยาที่เกี่ยวข้องดังกล่าว  ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้มิได้มีการเปิดเผยผู้ให้ข้อมูลแต่อย่างใด

ข้อมูลและเอกสารประกอบ

นิยามยากำพร้าของประเทศไทย: “ยาที่มีความจำเป็นต้องใช้เพื่อวินิจฉัย บรรเทา บำบัด ป้องกัน หรือรักษาโรคที่พบได้น้อย หรือโรคที่เป็นอันตรายร้ายแรง หรือโรคที่ก่อให้เกิดความทุพพลภาพอย่างต่อเนื่อง หรือยาที่มีอัตราการใช้ต่ำโดยไม่มียาอื่นมาใช้ทดแทนได้ และมีปัญหาการขาดแคลน" โดยปัจจุบันได้มีการประกาศรายการยากำพร้าตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปี 2564 ทั้งสิ้น 13 ฉบับ สำหรับปัจจุบันท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง บัญชีรายการยากำพร้า พ.ศ. 2564 ตามไฟล์แนบ  

***ท่านสามารถส่งแบบสอบความคิดเห็นฉบับนี้ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

1. แบบสอบถาม online เพื่อสำรวจสถานการณ์ยากำพร้าตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ.2564 ได้ที่ https://forms.gle/52YqtvxioywZjK4y5

2. ดาวน์โหลด / สำเนาเอกสาร ตอบกลับทางอีเมล orphandrug.th@gmail.com

ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566

2023-06-12 03:20:01

ไฟล์แนบ

1. แบบสอบถามยากำพร้าโรงพยาบาล.docx
2. คาดการณ์การใช้ยากำพร้าเฉลี่ยต่อปี.xlsx
3. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง บัญชียากำพร้า พ.ศ.๒๕๖๔.pdf