รายการยาที่มีปัญหาขาดแคลนรายเดือน ณ กุมภาพันธ์ 2566

      ตามที่กองนโยบายแห่งชาติด้านยาได้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการยาขาดแคลนแบบบูรณาการ โดยให้สถานพยาบาลซึ่งเป็นผู้ใช้ยา และบริษัทยาทั้งผู้ผลิต/ผู้นำเข้าแจ้งสถานการณ์การขาดแคลนยามายังกองนโยบายแห่งชาติด้านยา ซึ่งเป็นหน่วยงานในการประสาน รับเรื่อง ตรวจสอบข้อมูล พิจารณาแนวทางแก้ไข ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งติดตามและเฝ้าระวังปัญหาการขาดแคลนยาในประเทศ              
      ในการนี้ กองนโยบายแห่งชาติด้านยา จึงขอประชาสัมพันธ์รายการยาที่มีปัญหาขาดแคลนรายเดือน ณ กุมภาพันธ์ 2566  จำนวน 28 รายการ เป็นรายการการยาที่อยู่ในสถานะยังขาดแคลน (Currently in shortage) จำนวน 8 รายการ สถานะอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข (In process) จำนวน 16 รายการ  เป็นยาที่อยู่ในสถานะแก้ไขเสร็จแล้ว (Resolved) จำนวน 4 รายการ ยาขาดแคลนที่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ หมายถึง ยาที่มีความจำเป็นและส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข ซึ่งปัจจุบันปริมาณ Supply ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ยาและ/หรือไม่สามารถคาดการณ์ระยะเวลาในการกลับมาจำหน่ายเป็นปกติได้

สาเหตุการขาดแคลน (Shortage Reasons) ที่แสดงผลบนเว็บไซต์ ได้แก่                
(1) ปรับปรุง/แก้ไขทะเบียน/GMP                       
(2) ขาดแคลนวัตถุดิบทางยา
(3) บริษัทยกเลิกการผลิต/นำเข้า             
(4) การขนส่งสินค้าล่าช้ากว่ากำหนด
(5) ปริมาณความต้องการใช้ยาเพิ่มมากขึ้น       
(6) เรียกเก็บยาคืนจากท้องตลาด
(7) อื่นๆ
      ทั้งนี้ ท่านสามารถกดลิงค์ด้านล่างเพื่ออ่านรายละเอียดรายการยาขาดแคลนรายเดือน ณ กุมภาพันธ์ 2566 และโปรดเลือกรายงานยาขาดแคลน 2 ซึ่งสามารถคัดกรองชื่อยาเบื้องต้น และหมวดของสถานะยาขาดแคลนได้

    https://lookerstudio.google.com/reporting/453d10ce-1d92-4ea1-82f9-855874241743  ​

page counter

 

2023-03-14 11:20:04