ขอความอนุเคราะห์รายงานข้อมูลปริมาณยาคงคลังผ่านแอพพลิเคชั่น Stockpile 3

          ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ดำเนินการการทบทวน ปรับปรุง และอนุมัติ กรอบรายการยาและเวชภัณฑ์ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ยาจำนวน 53 รายการและ เวชภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการติดตามเฝ้าระวังปัญหาการขาดแคลนยาและเวชภัณฑ์ผ่านโปรแกรม Stockpile 3 Application ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฉุกเฉินภายในประเทศ ได้แก่ เฝ้าระวังสถานการณ์โควิด-19 อุทกภัย ภัยหนาว และมาลาเรีย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย นั้น

          ในการนี้ กองนโยบายแห่งชาติด้านยา จึงขอความอนุเคราะห์ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนำเข้ายาแผนปัจจุบัน ในการส่งรายงานข้อมูลปริมาณยาคงคลัง (Stockpile) ของยาจำนวน 53 รายการ ผ่านแอพพลิเคชั่น Stockpile 3 ที่กองนโยบายแห่งชาติด้านยาพัฒนาขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับวางแผนบริหารจัดการด้านยาให้มีประสิทธิภาพ โดยเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 มีนาคม 2566 หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อประสานงานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์drugshortages.th@gmail.com เท่านั้น โดยขอยืนยันว่าข้อมูลที่ได้รับจะนำไปวิเคราะห์ปริมาณยาคงคลังในภาพรวมของประเทศ และจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนเท่านั้น  

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วย จะเป็นพระคุณ 

hit counter

2023-05-02 03:41:56

ไฟล์แนบ

1. หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้รับอนุญาตผลิตและนำส่งยาแผนปัจจุบัน_Stockpile 3.pdf
2. กรอบรายการยาและเวชภัณฑ์ที่สำนักงาน อย อนุมัติ ณ 9 กพ 66.pdf
3. สรุปประชุมชี้แจงรายงานปริมาณคงคลัง Stockpile3_020566 - with FAQ.pdf