การเปิดรับแบบเสนอวัคซีนเพื่อปรับปรุงบัญชีวัคซีนหลักแห่งชาติ รอบปี พ.ศ. 2565-2567

     คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชีวัคซีนหลักแห่งชาติ อยู่ระหว่างการเปิดรับแบบเสนอวัคซีนเพื่อปรับปรุงบัญชีวัคซีนหลักแห่งชาติ รอบปี พ.ศ.2565-2567 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น. โดยมีขั้นตอนการยื่นแบบเสนอวัคซีน ดังนี้

1. กรอกแบบเสนอวัคซีนเพื่อปรับปรุงบัญชีวัคซีนหลักแห่งชาติ
     1. ผู้เสนอจากหน่วยงานภาคเอกชน download แบบเสนอวัคซีนที่นี่
     2. ผู้เสนอจากหน่วยงานภาครัฐ download แบบเสนอวัคซีนที่นี่

2. จัดส่งแบบเสนอวัคซีนที่กองนโยบายแห่งชาติด้านยา อาคาร 4 ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในวัน และเวลาราชการ โดยปิดรับแบบเสนอยาวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น. โดย
     • แบบฟอร์ม EV1 ให้ส่งเป็น hard copy และ electronic file (CD/DVD)
     • แบบฟอร์ม EV2 (เฉพาะผู้เสนอจากหน่วยงานภาคเอกชน), EV3, EV4 และเอกสารอ้างอิง ให้ส่งเฉพาะ electronic file (CD/DVD)

หมายเหตุ

 • เปิดรับการยื่นแบบเสนอวัคซีนที่กองนโยบายแห่งชาติด้านยาเท่านั้น (ไม่รับการยื่นเสนอทาง online)
 • หากเอกสารที่ส่งกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนเพียงพอหรือไม่ถูกต้อง คณะอนุกรรมการฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาแบบเสนอวัคซีนนี้
 • สามารถศึกษาเอกสารชี้แจง แนวทางการเสนอวัคซีนเพื่อปรับปรุงบัญชีวัคซีนหลักแห่งชาติ ได้จาก Link นี้
 • กรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ให้สอบถามทางอีเมล nlev.fda@gmail.com

Header Image by Freepik

จำนวนผู้เข้าชม

2023-01-20 01:02:11