ขอความร่วมมือปรับปรุงข้อมูลการติดต่อสื่อสารให้เป็นปัจจุบัน เพื่อการติดต่อประสานงาน กลุ่มบัญชียาหลักแห่งชาติ และราคากลางยา

            ด้วยคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยา เพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้มีการติดต่อประสานงานกับผู้รับอนุญาตผลิต/นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร ตามข้อมูลการติดต่อที่ผู้รับอนุญาตฯ แจ้งไว้กับกองนโยบายแห่งชาติด้านยา และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง นั้น

           เพื่อให้การติดต่อประสานงานระหว่างคณะอนุกรรมการฯ และผู้รับอนุญาตผลิต/นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง กองนโยบายแห่งชาติด้านยา จึงขอความร่วมมือจากท่านแจ้งรายชื่อ และข้อมูลการติดต่อสื่อสารของผู้ประสานงานที่เป็นปัจจุบัน ในแบบฟอร์มแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานตาม QR Code ท้ายหนังสือ ทั้งนี้ ขอให้ส่งเป็นไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มา ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความร่วมมือจัดส่งรายชื่อผู้ประสานงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนดต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ          

 

Link แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อผู้ประสานงาน : https://forms.gle/A2YmqVGwVd3Ks8BY8

2023-01-17 11:08:05

ไฟล์แนบ

1. หนังสือเรื่อง ขอความร่วมมือปรับปรุงข้อมูลการติดต่อสื่อสารให้เป็นปัจจุบัน 2566.pdf