ขอแจ้งหลักเกณฑ์ ขั้นตอน แนวปฏิบัติ และกรอบรายการยาในการจัดทำราคากลางยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

        ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 มีมติเห็นชอบต่อหลักเกณฑ์ ขั้นตอน แนวปฏิบัติ และกรอบรายการยา ในการจัดทำราคากลางยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งได้นำไปรับฟังความคิดเห็นต่อผู้เกี่ยวข้องภาคเอกชนเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สอดคล้องตามขั้นตอนการกำหนดราคากลางยา ประธานอนุกรรมการฯ จึงเห็นควรให้แจ้งเวียนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบต่อไป เพื่อให้การดำเนินการจัดทำราคากลางยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กองนโยบายแห่งชาติด้านยาจึงเห็นควรแจ้งหลักเกณฑ์ ขั้นตอน แนวปฏิบัติ และกรอบรายการยาในการจัดทำราคากลางยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามมติคณะอนุกรรมการฯ รายละเอียดตาม QR Code และ link ท้ายหนังสือ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

 

LinK : http://ndi.fda.moph.go.th/drug_price/detail/21

2022-12-27 09:10:09

ไฟล์แนบ

1. หนังสือแจ้งกรอบรายการยาในการจัดทำราคากลางยา ปี 2565 ผู้ประกอบการ.pdf
2. กรอบรายการยาในการจัดทำราคากลางยา ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf