ประชุมการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบยาของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2570

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565  ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยกองนโยบายแห่งชาติด้านยา ได้จัดประชุมการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบยาของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2570 โดยมี         นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเปิดการประชุม และมอบให้ท่านนายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม รวมทั้ง ผศ.ดร.ภญ.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ร่วมให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนปฏิบัติการ

การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อนำร่างแผนปฏิบัติการฯ ตัวชี้วัด  กลวิธีและมาตรการ เฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและร่วมพัฒนาให้เกิดความมั่นคงด้านยาและการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยา และยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากลไกเข้าถึงยาถ้วนหน้า กลไกราคายา สมเหตุผล  มาสร้างความเข้าใจและหารือทิศทางการดำเนินงานร่วมกันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการฯ จากการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และองค์กรภาคประชาชน 45 หน่วยงาน รวมจำนวนกว่า 70 คน เพื่อร่วมกันพัฒนาสู่การมีระบบยาที่มั่นคง บนพื้นฐานของการวิจัยและพัฒนายา ประชาชนเข้าถึงยาคุณภาพอย่างทั่วถึงและปลอดภัย

จำนวนผู้เข้าชม

 counter website


 

 

2022-12-01 01:38:26

ไฟล์แนบ

1. ร่างแผน ร่างกลวิธี แผนปฏิบัติการฯ.pdf
2. Slide ประชุมจัดทำแผน 24-11-22.pdf