ขอความอนุเคราะห์รายงานข้อมูลปริมาณยาคงคลังผ่านแอพพลิเคชั่น Stockpile 3

          ตามที่กองนโยบายแห่งชาติด้านยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการการบริหารจัดการแก้ไขปัญหายาขาดแคลนภายใต้โครงการสร้างความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์ในภาวะฉุกเฉิน ได้พัฒนาความร่วมมือร่วมกับผู้รับอนุญาตผลิตหรือนำสั่งยาแผนปัจจุบัน ในการเฝ้าระวังปริมาณการสำรองยาในประเทศผ่านระบบการเฝ้าระวังรายการยาและเวชภัณฑ์ยา (Stockpile 3) ที่ทางกองนโยบายแห่งชาติด้านยาได้พัฒนาขึ้น ซึ่งมีการดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากการขาดแคลนยาในสถานการณ์ฉุกเฉิน และแก้ไขปัญหายาขาดแคลนได้อย่างทันท่วงที 

          เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน กองนโยบายแห่งชาติด้านยา       มีการพัฒนาระบบรายงานและปรับปรุงกรอบรายการยาติดตามและเฝ้าระวัง จำนวน 78 รายการ  จึงขอความอนุเคราะห์ท่านส่งสรุปรายงานข้อมูลปริมาณยาคงคลัง ทุกสิ้นเดือนของเดือนก่อน และรายงานข้อมูลทุกวันที่ 1 ของเดือนถัดไป โดยเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ผ่านแอพพลิเคชั่น  Stockpile 3   ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และ 2) ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อประสานงานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ drugshortages.th@gmail.com เท่านั้น โดยขอยืนยันว่าข้อมูลที่ได้รับจะนำไปวิเคราะห์ปริมาณยาคงคลังในภาพรวมของประเทศ และจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนเท่านั้น  

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วย จะเป็นพระคุณ 

counter for website

2023-01-12 01:33:36

ไฟล์แนบ

1. หนังสือขอความอนุเคราะห์รายงานข้อมูลปริมาณคงคลังผ่านแอพพลิเคชั่น Stockpile3.pdf
2. สิ่งที่ส่งมาด้วย_1.pdf
3. สิ่งที่ส่งมาด้วย_2.pdf
4. รายงานประชุม Stockpile 311065.pdf
5. สรุปรายงานการประชุม Stockpile 221265.pdf