ขอเชิญประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการเสนอยาเพื่อปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติ

ด้วยคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ จะจัดให้มีการประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการเสนอยาเพื่อปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรวิชาชีพและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญา หลักการ และเกณฑ์ในการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ และชี้แจงแนวทางการเสนอยาเพื่อปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติ

กองนโยบายแห่งชาติด้านยา จึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการเสนอยาเพื่อปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 ถึง 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 4 ชั้น 6 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือประชุมผ่านทางโปรแกรม Zoom meeting ตาม link: https://bit.ly/3CdqW7v หรือ meeting ID: 918 1597 5652 passcode: 565865 โดยมีกำหนดการการประชุมตามไฟล์แนบด้านล่าง และโปรดตอบรับการประชุมตามไฟล์แนบด้านล่าง ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ สามารถดูเอกสารประกอบการประชุมได้ทาง https://bit.ly/NLEM2022

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น หรือประชุมผ่านทางโปรแกรมฯ ด้วย จะเป็นพระคุณ

หมายเหตุ: จำกัดผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ท่าน/หน่วยงาน และจำกัดผู้เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 1 ท่าน/หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชม counter

2022-10-26 09:58:07

ไฟล์แนบ

1. หนังสือขอเชิญประชุมชี้แจง-ภาครัฐ องค์กรวิชาชีพ-องค์กรไม่แสวงผลกำไร.pdf
2. หนังสือขอเชิญประชุมชี้แจง-บริษัทยา.pdf
3. กำหนดการประชุมชี้แจง.pdf
4. แบบตอบรับการประชุมชี้แจง.pdf