เปิดรับข้อเสนอราคากลางยาในการจัดซื้อ (ประจำปี 2565)

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.2551 ได้กำหนดให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดราคากลางยาในการจัดซื้อของหน่วยงานรัฐให้ทันสมัย โดยได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการกำหนดราคากลางยาขึ้นใหม่ และคณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาพิจารณาดำเนินการ โดยอนุกรรมการฯ มีมติเร่งทบทวนและปรับปรุงราคากลางยาที่หน่วยงานรัฐมีปัญหาในการจัดซื้อภายใน 1 ปีที่ผ่านมา ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2565 (รายละเอียดปรากฏตามเว็บไซต์ http://ndi.fda.moph.go.th/ndi_news_detail/index/293)

เพื่อให้การพิจารณากำหนดราคากลางยาที่มีปัญหาจัดซื้อของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  คณะอนุกรรมการฯ จึงเปิดรับข้อเสนอราคากลางยาในการจัดซื้อเฉพาะที่ท่านไม่สามารถจำหน่ายได้ โดยส่งแบบสำรวจราคากลางยาปัญหาจัดซื้อตามประกาศฯ ตาม QR Code ที่ระบุในไฟล์แนบ ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2565  ทั้งนี้ หากผู้รับอนุญาตไม่สามารถจำหน่ายยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด ให้ผู้รับอนุญาตแจ้งกองนโยบายแห่งชาติด้านยาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน

                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และส่งแบบสำรวจราคากลางยาปัญหาจัดซื้อ ตามประกาศฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วย จะเป็นพระคุณ

2022-10-19 01:40:54

ไฟล์แนบ

1. เรียน ผู้รับอนุญาตผลิต-นำเข้า edit QR + link.pdf
2. เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล edit QR + link.pdf