ประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา (ตามมติการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565)

           อ้างอิงถึงหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 213 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562  คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่ยารายการใดที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา  เพื่อกำหนดราคากลางยาใหม่ นั้น
           เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว กองนโยบายแห่งชาติด้านยาจึงขอแจ้งประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา ตามมติอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้อ้างอิงในการจัดซื้อยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป จำนวน 2 รายการยา ได้แก่
1. Warfarin sodium tablet 1 mg
2. Warfarin sodium tablet 2 mg

 

2022-05-23 10:01:05

ไฟล์แนบ

1. 1. รายการยาที่อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับ.pdf
2. 2. แจ้งประกาศรายการยาที่ อนก.ราคากลางยา ทบท.pdf
3. 3. แจ้งประกาศรายการยาที่ อนก.ราคากลางยา ทบท.pdf
4. 4. หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒ว ๒๑๓ ล.PDF