ราคายา

           ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางของยา ฉบับนี้ ได้แก้ไขปรับปรุงราคากลางยา จากประกาศฉบับเดิม (ฉบับลงวันที่ 6 มิถุนายน 2566) จำนวน 125 รายการ โดยมีรายการยาที่มีรายงานปัญหาการจัดซื้อ จำนวน 29 รายการ และปรับปรุงเพิ่มเติมราคากลางยาของยากลุ่มที่มีการผูกขาด จำนวน 96 รายการ ได้แก่            รายการยาในกลุ่มที่ 3 กลุ่มยา Anti-neoplastic drugs ลำดับที่ 205 – 209, รายการยาในกลุ่มที่ 4.2 กลุ่มยา Anticoagulants ชนิดฉีด ลำดับที่ 14 – 21, รายการยาในกลุ่มที่ 6.2 กลุ่มยา Blood glucose lowering drugs, exclude insulins สูตรยาเดี่ยว ลำดับที่ 54, รายการยาในกลุ่มที่ 7.2 กลุ่มยา Beta-Adrenoceptor Blocking Drugs สูตรยาผสม ลำดับที่ 7 – 10, รายการยาในกลุ่มที่ 8.1.1 กลุ่มยา Antibacterials ลำดับที่ 19 - 20, รายการยาในกลุ่มที่ 8.4 กลุ่มยา Mydriatics and cycloplegics ลำดับที่ 8, รายการยาในกลุ่มที่ 8.5 กลุ่มยา Drugs for treatment of glaucoma ลำดับที่ 28 – 29, รายการยาในกลุ่มที่ 8.7 กลุ่มยา Tear deficiency, ocular lubricants and astringents ลำดับที่ 39, รายการยาในกลุ่มที่ 9.1 กลุ่มยา statins ลำดับที่ 13 – 14, รายการยาในกลุ่มที่ 9.4 กลุ่มยา Other lipid regulating drugs ลำดับที่ 6, รายการยาในกลุ่มที่ 11. กลุ่มยา Calcium-channel blockers ลำดับที่ 35, รายการยาในกลุ่มที่ 12.1 กลุ่มยา Penicillins, include beta-lactamase inhibitors ลำดับที่ 48 – 50, รายการยาในกลุ่มที่ 12.5 กลุ่มยา Macrolides ลำดับที่ 4 – 5, รายการยาในกลุ่มที่ 12.6 กลุ่มยา Fluoroquinolones ลำดับที่ 20, รายการยาในกลุ่มที่ 12.8 กลุ่มยา Sulphonamides and trimethoprim ลำดับที่ 4, รายการยาในกลุ่มที่ 13. กลุ่มยา Antifungal drugs ลำดับที่ 24, รายการยาในกลุ่มที่ 14.1 กลุ่มยา Antiretrovirals ลำดับที่ 48, รายการยาในกลุ่มที่ 23. กลุ่มยา Atypical anti-psychotic drugs ลำดับที่ 64 - 75, รายการยาในกลุ่มที่ 24. กลุ่มยา Anti-dementia drugs ลำดับที่ 19 - 20, รายการยาในกลุ่มที่ 25. กลุ่มยา Drugs used in Benign Prostatic Hypertrophy ลำดับที่ 19, รายการยาในกลุ่มที่ 26. กลุ่มยา Drugs for Obstructive Airway Diseases ลำดับที่ 73 - 79, รายการยาในกลุ่มที่ 27. กลุ่มยา Immunosuppression in solid organ transplant ลำดับที่ 23 - 25, รายการยาในกลุ่มที่ 34. กลุ่มยา  Antiepileptic Drugs ลำดับที่ 55, รายการยาในกลุ่มที่ 41. กลุ่มยา Disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs) ลำดับที่ 18 - 19, รายการยาในกลุ่มที่ 42. กลุ่มยา Disease-modifying therapy for multiple sclerosis ลำดับที่ 9, รายการยาในกลุ่มที่ 43. กลุ่มยา Anti-ulcerant ลำดับที่ 34 - 35, รายการยาในกลุ่มที่ 53. กลุ่มยา Other cardiac preparations ลำดับที่ 15 - 16, รายการยาในกลุ่มที่ 67. กลุ่มยา Other hypnotics and sedatives ลำดับที่ 6 - 10, รายการยาในกลุ่มที่ 78. กลุ่มยา Hemostatics ลำดับที่ 32, รายการยาในกลุ่มที่ 89. กลุ่มยา Antimigraine preparations ลำดับที่ 8 - 10, รายการยาในกลุ่มที่ 90.2 กลุ่มยา Anti-infective skin preparations ลำดับที่ 28, รายการยาในกลุ่มที่ 90.3 กลุ่มยา Topical corticosteroids ลำดับที่ 5 - 10, รายการยาใน กลุ่มที่ 92. กลุ่มยา Antiprotozoal drugs ลำดับที่ 16, รายการยาในกลุ่มที่ 93. กลุ่มยา Muscle relaxants, Centrally acting agents, รายการยาในกลุ่มที่ 94. กลุ่มยา Other psychostimulants and nootropics และรายการยาในกลุ่มที่ 95. กลุ่มยา Other nervous system drugs ดังปรากฏตามที่แนบท้ายประกาศฯ ฉบับนี้            สำหรับรายการยาอื่นๆ ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาปรับปรุงราคากลางยา ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการกำหนดราคากลางยาที่คณะกรรมการฯ กำหนด

20/05/2567

ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๓ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่ยารายการใดที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา เพื่อกำหนดราคากลางยาใหม่ นั้น       เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยา โดยกองนโยบายแห่งชาติด้านยา ในฐานะฝ่ายเลขานุการจึงขอแจ้งประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา ตามมติอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้อ้างอิงในการจัดซื้อยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

19/04/2567

       ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๓ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่ยารายการใดที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา เพื่อกำหนดราคากลางยาใหม่ นั้น       เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยา โดยกองนโยบายแห่งชาติด้านยา ในฐานะฝ่ายเลขานุการจึงขอแจ้งประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา ตามมติอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้อ้างอิงในการจัดซื้อยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

29/02/2567

อ้างอิงถึง          1.หนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 1015/ว 545 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566          2.หนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 1015/ว 606 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2566          3.หนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 1015/ว 696 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2566          4.หนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 1015/ว 742 ลงวันที่ 15 กันยายน 2566          5.หนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 1015/ว 830 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2566          6.หนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 1015/ว 886 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566          7.หนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 1015/ว 959 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2566                ตามที่อ้างถึง กองนโยบายแห่งชาติด้านยา แจ้งรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนราคากลางยา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติได้ออกประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่ 4 มกราคม 2567 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อยาไม่ได้ นั้น                 เพื่อให้การจัดซื้อยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กองนโยบายแห่งชาติด้านยา จึงขอยกเลิกหนังสือที่อ้างถึงข้างต้น และขอแจ้งประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา จำนวน 41 รายการ ตามไฟล์แนบ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้อ้างอิงในการจัดซื้อยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

01/02/2567

ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 213 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ที่อ้างถึง คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่ยารายการใดที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา เพื่อกำหนดราคากลางยาใหม่ นั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยา โดยกองนโยบายแห่งชาติด้านยา ในฐานะฝ่ายเลขานุการจึงขอแจ้งประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา ตามมติอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้อ้างอิงในการจัดซื้อยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

05/01/2567

 ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาในการประชุมครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 มีมติเห็นชอบต่อกรอบรายการยาในการจัดทำราคากลางยา ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้สอดคล้องตามขั้นตอนการกำหนดราคากลางยา และประธานอนุกรรมการฯ เห็นควรให้แจ้งเวียนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบต่อไป เพื่อให้การดำเนินการจัดทำราคากลางยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กองยาจึงเห็นควรส่งกรอบรายการยาในการจัดทำราคากลางยา ประจำปีงบประมาณ 2567 ตามมติคณะอนุกรรมการฯ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

12/12/2566

ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 213 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ที่อ้างถึง คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่ยารายการใดที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา เพื่อกำหนดราคากลางยาใหม่ นั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยา โดยกองนโยบายแห่งชาติด้านยา ในฐานะฝ่ายเลขานุการจึงขอแจ้งประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา ตามมติอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้อ้างอิงในการจัดซื้อยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

01/12/2566

อ้างอิงถึง หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 213 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่ยารายการใดที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติโดยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยาเพื่อกำหนดราคากลางยาใหม่ นั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยา โดยกองนโยบายแห่งชาติด้านยา ในฐานะฝ่ายเลขานุการจึงขอแจ้งประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา ตามมติอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 รายละเอียดตามไฟล์แนบ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้อ้างอิงในการจัดซื้อยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป

26/10/2566

ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 213 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ที่อ้างถึง คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่ยารายการใดที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ     โดยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา  เพื่อกำหนดราคากลางยาใหม่ นั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยา โดยกองนโยบายแห่งชาติด้านยา ในฐานะฝ่ายเลขานุการจึงขอแจ้งประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา ตามมติอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้อ้างอิงในการจัดซื้อยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

18/09/2566

ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 213 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ที่อ้างถึง คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่ยารายการใดที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ     โดยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา  เพื่อกำหนดราคากลางยาใหม่ นั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยา โดยกองนโยบายแห่งชาติด้านยา ในฐานะฝ่ายเลขานุการจึงขอแจ้งประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา ตามมติอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้อ้างอิงในการจัดซื้อยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

28/08/2566