ทั้งหมด

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2554

08/02/2560

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554

08/02/2560

ประกาศคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ เรื่อง เปิดรับแบบเสนอยาเข้า-ออกบัญชียาหลักแห่งชาติรอบปี พ.ศ. 2553

08/02/2560

หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่องการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายค่ายาสมุนไพรที่อยู่ในบัญชียาของสถานพยาบาล

08/02/2560

เพื่อให้การกําหนดนโยบายแห่งชาติด้านยาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๑” ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ ๓ ในระเบียบนี้   “ยา”  หมายความว่า  ยาตามกฎหมายว่าด้วยยา  ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ  และวัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ “กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ข้อ ๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึง  เรียกว่า  “คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ”   ประกอบด้วย   (๑)  นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย (๒)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นรองประธานกรรมการ (๓)  ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการ (๔)  ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นกรรมการ (๕)  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการ (๖)  ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นกรรมการ (๗)  ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นกรรมการ (๘)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นกรรมการ (๙)  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นกรรมการ (๑๐)  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นกรรมการ (๑๑)  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นกรรมการ (๑๒)  อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นกรรมการ (๑๓)  อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการ (๑๔)  อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นกรรมการ (๑๕)  อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นกรรมการ (๑๖)  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นกรรมการ (๑๗)  เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม เป็นกรรมการ (๑๘)  เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นกรรมการ (๑๙)  นายกแพทยสภา เป็นกรรมการ (๒๐)  นายกสภาเภสัชกรรม เป็นกรรมการ (๒๑)  นายกทันตแพทยสภา เป็นกรรมการ (๒๒)  นายกสัตวแพทยสภา เป็นกรรมการ (๒๓)  นายกสภาการพยาบาล เป็นกรรมการ (๒๔)  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง  ซึ่งเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ (๒๕)  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง  ซึ่งเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ (๒๖)  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง  ซึ่งเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ (๒๗)  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง  ซึ่งเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ (๒๘)  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์รวมทั้งผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ซึ่งเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ ที่มา: จดหมายข่าวศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังระบบยา ยาวิพากษ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 กันยายน 2552

08/02/2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แบบสอบถามการเรียน การสอนเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรก่อนปริญญา สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

07/04/2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรับสมัครทีมวิจัยที่สังกัดหน่วยงาน ภาครัฐ เพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของรายการยาที่ ได้รับมอบหมายจากคณะทำงานด้าน

07/04/2559

ตามที่งานระบบยาแห่งชาติและสารสนเทศ ได้มีการเปิดระบบการสืบค้น ข้อมูลยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 นั้น ขอเรียนว่า ข้อมูลยา

07/04/2559

ท่านตามที่มีการประชาสัมพันธ์ให้ท่านตอบแบบสอบถามเพื่อการ พัฒนาคณะกรรมการเภสัชกรรมบำบัด online นั้น ขณะนี้หมดเขต รับแบบสอบถามดังกล่าวแล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

07/04/2559