ทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรายการยาที่ควรมีการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบด้านงบประมาณ ด้วยคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2558 ได้ทำการจัดลำดับความสำคัญของรายการยาที่ควรมีการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบด้านงบประมาณ จากรายการยาทั้งหมดที่ถูกเสนอโดยคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยาในสาขาต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 21 รายการ ตามตารางด้านล่างนี้   download ประกาศรายการยาที่ควรมีการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบด้านงบประมาณ download จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 คณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

08/02/2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสมัครเข้าร่วม "โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล" หนังสือแนะนำโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU Hospital) แบบตอบรับการเข้าร่วม "โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล" ​Download แบบตอบรับ      Word File      PDF File

08/02/2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง หมดเขตรับแบบทบทวนราคากลางยาสำหรับหน่วยงานภาครัฐ และแบบเสนอราคากลางยาสำหรับผู้ประกอบการ เรียน ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ตามที่สำนักยาได้มีหนังสือที่ สธ 1009.2/ว940 ลงวันที่ 8 เมษายน 2557 เรื่องเปิดรับข้อเสนอราคากลางยาในการจัดซื้อตามแบบทบทวนราคากลางยาสำหรับหน่วยงานภาครัฐ และแบบเสนอราคากลางยาสำหรับผู้ประกอบการ และมีกำหนดปิดรับแบบเสนอราคากลางยาฯ ดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 นั้น สำนักยา กลุ่มพัฒนาระบบ โดยงานระบบยาแห่งชาติและสารสนเทศ ขอเรียนว่า บัดนี้ได้ครบกำหนดการยื่นแบบเสนอราคากลางยาฯ ดังกล่าวแล้ว จึงขอปิดรับแบบแบบทบทวนราคากลางยาสำหรับหน่วยงานภาครัฐ และแบบเสนอราคากลางยาสำหรับผู้ประกอบการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2557 งานระบบยาแห่งชาติและสารสนเทศ

08/02/2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับราคากลางยาในการจัดซื้อของหน่วยงานรัฐ เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน ตามคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติมีมติให้เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และกระบวนการจัดทำราคากลางยา และกรอบรายการยาที่คณะอนุกรรมการฯมีแผนจะจัดทำราคากลางยาประจำปี 2557 นั้น ฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยา จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวตาม link ที่แนบมา http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/node/10347 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2557 งานระบบยาแห่งชาติและสารสนเทศ

08/02/2560

สถานที่:  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร วันและเวลา:  Thu, 2016-07-21 08:00 การประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร หมายเหตุ: เอกสารที่ให้ Download ทั้งหมดนี้ ใช้เฉพาะการประชุมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา และคณะทำงานสนับสนุนด้านต่างๆ ทั้งนี้ อาจมีเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คณะอนุกรรมการฯ เห็นสมควร - การนำไปใช้เผยแพร่ควรได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน -

08/02/2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แบบสอบถามการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรก่อนปริญญา สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา 2555 ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 หนังสือขออนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรก่อนปริญญา สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา 2556 Download แบบสอบถาม      Word File      PDF File

08/02/2560

สถานที่:  ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันและเวลา:  Thu, 2016-06-09 08:30 การประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการเสนอยาเพื่อปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติ สถานที่: ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันและเวลา: 9 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30-11.30 น.

08/02/2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรับสมัครทีมวิจัยที่สังกัดหน่วยงานภาครัฐ เพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของรายการยาที่ได้รับมอบหมายจากคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ด้วยคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ภายใต้คณะอนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2558 ประกาศรับสมัครทีมวิจัยที่สังกัดหน่วยงานภาครัฐ เพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของรายการยาที่ได้รับมอบหมายจากคณะทำงานฯ สำหรับเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกทีมวิจัยและแนวทางการดำเนินงานวิจัย ท่านสามารถอ่านได้จากใบสมัคร หากท่านสนใจทำการวิจัยเพื่อพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ โปรดดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกรายละเอียด พร้อมแนบประวัติย่อของท่านและทีมวิจัยของท่าน มาที่ varit.c@hitap.net และ pritaporn.k@hitap.net ภายในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2557 คณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขจะเป็นผู้ทำการคัดเลือกและตอบกลับท่าน เมื่อได้รับรายการยาที่ต้องทำการประเมินจากคณะอนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2557 คณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข Download ใบสมัคร ใบสมัคร WORD File PDF File ใบสมัครทีมวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของรายการยาที่เสนอเพื่อบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ download download  

08/02/2560

สถานที่:  ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ วันและเวลา:  Mon, 2016-06-20 08:00 การประชุมรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) นโยบายแห่งชาติด้านยาและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ สิ่งที่ส่งมาด้วย - (ร่าง) นโยบายแห่งชาติด้านยาและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ - กำหนดการประชุม ทั้งนี้ ท่านสามารถแสดงความเห็นต่อร่างนโยบายฯ ก่อนการประชุมได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ ช่องทางที่ 1 ดาวโหลดแบบแสดงความเห็น *** กรอกแบบฟอร์มและส่งกลับมายังอีเมล์ที่ nlem.center1@gmail.com ช่องทางที่ 2 กรอกแบบแสดงความเห็นออนไลน์

08/02/2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การปรับปรุง Sever website บัญชียาหลักแห่งชาติ เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน ด้วยขณะนี้งานระบบยาแหงชาติและสารสนเทศอยู่ระหว่างปรับปรุง Sever ของ Website บัญชียาหลักแห่งชาติ โดยกระบวนการดังกล่าวจะดำเนินการเสร็จสิ้น ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งในระหว่างนี้อาจทำให้ผู้ใช้บริการ อาจเกิดปัญหาและมีความในการเข้าใช้บริการสืบค้นข้อมูลได้ และทางหน่วงานต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 งานระบบยาแห่งชาติและสารสนเทศ

08/02/2560