รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้โปรแกรม NTIP กองวัณโรค

 • รหัสหน่วยงาน : 11765
  โรงพยาบาล : จุฬารัตน์,รพ.
  ประเภทหน่วยงาน : 10-โรงพยาบาลเอกชน
  จังหวัด : สมุทรปราการ
  อำเภอ : บางพลี
  ตำบล : ราชาเทวะ
 • รหัสหน่วยงาน : 11878
  โรงพยาบาล : จุฬารัตน์11อินเตอร์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
  ประเภทหน่วยงาน : 10-โรงพยาบาลเอกชน
  จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
  อำเภอ : บางปะกง
  ตำบล : บางวัว
 • รหัสหน่วยงาน : 11771
  โรงพยาบาล : จุฬารัตน์3,รพ.
  ประเภทหน่วยงาน : 10-โรงพยาบาลเอกชน
  จังหวัด : สมุทรปราการ
  อำเภอ : บางพลี
  ตำบล : บางปลา
 • รหัสหน่วยงาน : 11768
  โรงพยาบาล : จุฬารัตน์9,รพ.
  ประเภทหน่วยงาน : 10-โรงพยาบาลเอกชน
  จังหวัด : สมุทรปราการ
  อำเภอ : บางพลี
  ตำบล : ราชาเทวะ
 • รหัสหน่วยงาน : 13756
  โรงพยาบาล : จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย,โรงพยาบาล
  ประเภทหน่วยงาน : 11-โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
  จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  อำเภอ : เขตพระนคร
  ตำบล : วังบูรพาภิรมย์
 • รหัสหน่วยงาน : 13650
  โรงพยาบาล : จุฬาลงกรณ์,ศูนย์บริการสาธารณสุข5
  ประเภทหน่วยงาน : 13-ศูนย์บริการสาธารณสุข
  จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  อำเภอ : เขตปทุมวัน
  ตำบล : วังใหม่
 • รหัสหน่วยงาน : 13674
  โรงพยาบาล : ช่วง นุชเนตร,ศูนย์บริการสาธารณสุข29
  ประเภทหน่วยงาน : 13-ศูนย์บริการสาธารณสุข
  จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  อำเภอ : เขตจอมทอง
  ตำบล : บางค้อ
 • รหัสหน่วยงาน : 13477
  โรงพยาบาล : ซานคามิลโล
  ประเภทหน่วยงาน : 10-โรงพยาบาลเอกชน
  จังหวัด : ราชบุรี
  อำเภอ : เมืองราชบุรี
  ตำบล : -
 • รหัสหน่วยงาน : 11978
  โรงพยาบาล : ดารารัศมี,รพ.
  ประเภทหน่วยงาน : 11-โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
  จังหวัด : เชียงใหม่
  อำเภอ : แม่ริม
  ตำบล : ริมใต้
 • รหัสหน่วยงาน : 13649
  โรงพยาบาล : ดินแดง,ศูนย์บริการสาธารณสุข4
  ประเภทหน่วยงาน : 13-ศูนย์บริการสาธารณสุข
  จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  อำเภอ : เขตดินแดง
  ตำบล : ดินแดง