เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

          เว็บไซต์นี้ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ซึ่งพัฒนาหรือรวบรวมจากส่วนกลาง นักวิชาการ และเครือข่ายจากโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลและการสร้างความตระหนักรู้ของประชาชน รวมทั้งเสริมสร้างการต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมของการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประเทศไทย

          หากเครือข่ายใด ประสงค์จะนำข้อมูลที่พัฒนาขึ้นในเขต จังหวัด อำเภอ หรือโรงพยาบาล รวมถึงการพัฒนาสื่อเพื่อสื่อสารกับประชาชน และเผยแพร่ให้ที่อื่นๆ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป โปรดส่งข้อมูลมาที่ อีเมล์ rdu.th2015@gmail.com