ธรรมาภิบาลระบบยาว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา

ปรัชญา

    มีเป้าประสงค์เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการส่งเสริมการขายยาในประเทศ เป็นไปเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลระบบยา มุ่งสร้างค่านิยมทางคุณธรรมและหลักจริยธรรมให้เกิดขึ้นในจิตสำนึกของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระบบยา มีระบบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ป่วยและประชาชนโดยรวมเป็นสำคัญ

หลักการและแนวทาง

    ธรรมาภิบาลในระบบยาจะเกิดขึ้นได้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในทุกกระบวนการในห่วงโซ่ของระบบยา จึงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคนในการดำรงตนตามกรอบจริยธรรมบนพื้นฐานของความถูกต้องและข้อเท็จจริง

ดาวน์โหลดประกาศเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ.2559

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา พ.ศ.2564 ประกาศในราชกิจจา วันที่  15 พ.ค.64

ลิงค์: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/104/T_0002.PDF?fbclid=IwAR1JxgH3RjzRWnM9OTRPmQx-xibsXJ_3HitP0EOTA-HBo1HCif3YTuEYw0U

 

ไฟล์แนบ