โครงการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล (Antibiotics Smart Use)

    Antibiotics Smart Use เป็นโครงการเพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่แสวงหากำไร เน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่ามากที่สุด ไม่รับการสนับสนุนใดๆ จากบริษัทยา หรือภาคธุรกิจที่มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีเป้าประสงค์เพื่อสุขภาวะของประชนชนที่ดีขึ้นจากการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยลดการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างพร่ำเพรื่อ