ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)

    ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ทำหน้าที่เฝ้าระวังระบบยา สถานการณ์ยา และนโยบายยา จากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันจัดการระบบยา จัดทำข้อเสนอแนะทางนโยบาย ทางโครงสร้าง และการปฏิบัติงานจริง ตลอดจนการติดตามการทำงานของหน่วยงานรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง