เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet)

    เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ UHosNet ได้จัดทำเว็บไซต์ เพื่อเป็นช่องทางให้ คณะทำงานในโครงการ RDU Hospital (โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล) ทั้งในและนอกเครือข่าย บุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อศึกษาข้อมูลการใช้ยาอย่างถูกต้อง-เหมาะสม-เพียงพอ-ปลอดภัย บนพื้นฐานของหลักฐานความรู้ที่ดีที่สุด รวมทั้งสื่อเทคโนโลยีที่ผลิตขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการสั่งและใช้ยาทุกระดับ สามารถนำไปใช้หรือเผยแพร่ได้อย่างแพร่หลาย ทั้งเพื่อการประชาสัมพันธ์สื่อสารกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ให้เกิดการยกระดับคุณภาพการใช้ยาทั้งระบบทั่วประเทศ