ร้านยา

การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในร้านยา ควรเข้าใจแนวคิดหลัก, แนวปฏิบัติและแนวทางการให้คำปรึกษาในการจ่ายยาปฏิชีวนะ, สถานการณ์เชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ, แนวปฏิบัติในการจ่ายยาอันตราย และบทบาทร้านยาในการควบคุมการกระจายยาในชุมชน

 

แนวทางการจ่ายยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในร้านยา
สำหรับ 3 โรคหรืออาการ (เจ็บคอ/คอหอยอักเสบ อุจจาระร่วง และแผลสด) กรณีศึกษา จังหวัดสงขลา (RDU Pharmacy Eagle) 

 

บอกเล่าเก้าสิบ... หัวใจพองโตกับ RDU

การรณรงค์การใช้ยาอย่างสมเหตุผลด้วยความจริงใจในร้านยา ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนระหว่างผู้ให้บริการ (ร้านยา) และผู้รับบริการ (ผู้ป่วย) เล่าสู่กันฟัง... ประสบการณ์การส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในร้านยา จังหวัดสงขลา


NSAIDs เสี่ยงตาย

NSAIDs เสี่ยงตาย !!?!?! สื่อการให้ความรู้่และความบันเทิงเรื่องการใช้ยากลุ่ม NSAIDs อย่างปลอดภัยในร้านยา กรณีศึกษา ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

การใช้ยาสมเหตุผลในร้านยาเล่ม 2 (Rational Drug Use in Community Pharmacy)

ไฟล์แนบ