โรงพยาบาล / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : รพ.สต.

การดำเนินงานเภสัชกรรม งาน RDU และการคุ้มครองผู้บริโภค ใน รพ. สต. ติดดาว กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

แนวทางการใช้คำทับศัพท์ภาษาไทย ชื่อยาและรูปแบบ
ตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกสถานพยาบาล

 

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ รายการประเมินตนเองของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (Uhosnet Pharmacy and Therapeutics Committees Checklists) ถือเป็นตัวช่วยที่ดีตามข้อเสนอแนะขององค์การอนามัยโลกและแนวปฏิบัติของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

ไฟล์แนบ

การใช้ยาฏิชีวนะใน Upper Respiratory Tract Infections และ Acute Diarrhea

Effectiveness of Multifaceted Interventions on Rational Use of Antibiotics for Patients with Upper Respiratory Tract Infections and Acute Diarrhea

การใช้ยาฏิชีวนะในการรักษา Fresh Traumatic Wound

Implementation of Antibiotic Use Guidelines for Fresh Traumatic Wound at Siriraj Hospital

การจัดการโรคแทรกซ้อนในหญิงตั้งครรภ์และคลอดบุตร

► การใช้ยาปฏิชีวนะป้องกันการติดเชื้อในหญิงคลอดบุตร หน้า C-106 WHO - Managing complications in pregnancy and childbirth: a guide for midwives and doctors – 2nd ed.

การใช้ยาปฏิชีวนะในแต่ละโรค

Individual feedback to reduce inappropriate antimicrobial prescriptions for treating acute upper respiratory infections in an outpatient setting of a Thai university hospital

Treatment Outcomes of the Uncomplicated Upper Respiratory Tract Infection and Acute Diarrhea in Preschool Children Comparing Those with and without Antibiotic Prescription.

การใช้ตำรับยาแผนโบราณ

► ตำรับยาหอม - Efficacy and safety of “Yahom” as a traditional Thai herbal therapy: A systematic review

ตำรับยาเหลืองปิดสมุทร - Anti-diarreal activity and toxicity of Learng Pid Samud recipe

ตำรับยาจันทน์ลีลา - Anti-inflammatory and anti-ulcerogenic activities of Chantaleela recipe

 

The Key Success of Rational Drug Use RDU & Antibiotic Smart Use ASU in Primary Care Unit 

     การประชุมวิชาการ Teleconference วันที่ 24 เมษายน 2561 โดย พญ.ปรารถนา อุนจะนำ กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ ภญ.สุกานต์ดา เด่นจันตา เภสัชกรชำนาญการ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์


เพลง MV Cookie RDU Detudom

    เพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลและรพ.สต. ทำนอง : ซาวด์ดนตรี Koisuru Fortune Cookie คุกกี้เสี่ยงทาย / BNK48

    แต่งโดย/นักแสดง : Drg/เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมและอาสาสมัครสาธารณสุข