คำอธิบายตัวชี้วัดและแนวทางพัฒนาตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2566