รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2566 (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)

รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

website

google drive