การคัดเลือกสถาบันการศึกษาตัวอย่างด้าน RDU

พิธีการมอบรางวัลแก่สถานศึกษาตัวอย่าง ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยท่านอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและประธานกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น. ดังรายชื่อต่อไปนี้

วิชาชีพ

รายชื่อสถาบันที่ได้รับการคัดเลือก

ทันตแพทย์

1. คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เภสัชกร

1. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สัตวแพทย์

1. คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พยาบาล

1. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

             ทั้งนี้ส่วนสถาบันการศึกษาของวิชาชีพแพทย์ จะมีการส่งสถาบันการศึกษาตัวอย่างที่ได้การคัดเลือก ในปีงบประมาณ 2565

—————————————————

รายชื่อท่านผู้แทนสถาบันเข้ารับโล่เกียรติคุณ ดังนี้

  1. ผศ. สพ.ญ.ดร.นิภัทรา สวนไพรินทร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  2. รศ. ภก.โชคชัย วงศ์สินทรัพย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  3. ผศ. ดร. ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  4. รศ.ทพญ.ดร.สิรีรัตน์ สูอำพัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  5. ผศ. ทพญ.ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  6. ผศ. ดร. สตรีรัตน์ ธาดากานต์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

  7. นาวาโทหญิงกนกเลขา สุวรรณพงษ์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

—————————————————

รูปภาพในการมอบรางวัลสถาบันการศึกษาตัวอย่างด้าน RDU ประจำปี 2564 

LINK https://drive.google.com/drive/folders/1zHN_XpCH2DWUhCFxAZuHXQAJl8iMibBt?usp=sharing