ระยะที่ 2 ยาต้านจุลชีพสำหรับมนุษย์ ชนิดยารับประทาน

1. ด้วย คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาการปรับประเภทยาต้านจุลชีพ อยู่ระหว่างการปรับเกณฑ์และกรอบรายการยาต้านจุลชีพสำหรับมนุษย์ ชนิดรับประทาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบติดตามการกระจายยาต้านจุลชีพไปยังช่องทางต่าง ๆ โดยการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 “การควบคุมการกระจายยาต้านจุลชีพในภาพรวมของประเทศ”

2. กรอบแนวคิด (concept)

3. แผนการปรับประเภทยาต้านจุลชีพ 2561 – 2563 แบ่งการทำงานเป็น 3 ระยะ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงเชื้อดื้อยาและแนวโน้มกระแสคัดค้านจากสังคม ดังนี้

 

ระยะที่ 2 อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ การปรับสถานะยาต้านจุลชีพชนิดรับประทาน ได้แก่ penicillins, cephalosporins, tetracyclines, sulfonamides, fluoroquinolones, beta-lactam/beta-lactamase inhibitors (BLBIs) และ macrolides โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ตามแนวคิด AWaRe คือ