ระยะที่ 1 กลุ่มยารักษาวัณโรค

     ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดช่องทางการจำหน่ายยากลุ่มรักษาวัณโรค ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เพื่อให้ผู้รับใบสำคัญขึ้นทะเบียนตำรับยากลุ่มรักษาวัณโรค (Antituberculous drugs) ชนิดรับประทานและชนิดฉีด ที่ใช้สำหรับมนุษย์ ยกเว้นยากลุ่มฟลูออโรควิโนโลน (Fluoroquinolones) ชนิดรับประทาน และกลุ่มแมคโครไลด์ (Macrolides) ชนิดรับประทาน ต้องจำหน่ายยากลุ่มดังกล่าวนี้ให้เฉพาะสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนโปรแกรมรักษาผู้ป่วยวัณโรค (National Tuberculosis Information Program; NTIP) นั้น

     เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการควบคุมการกระจายยาต้านจุลชีพในภาพรวมของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับกรมควบคุมโรค เห็นควรให้รายชื่อสถานพยาบาลที่อยู่ในการควบคุมตามโครงการใช้ยารักษาวัณโรคของกรมควบคุมโรค โดยตรวจสอบข้อมูลล่าสุดได้ที่เว็บไซต์กองวัณโรค กรมควบคุมโรค (https://ntip-ddc.moph.go.th/uiform/Manual.aspx)

     ทั้งนี้ กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ประสานกับกรมควบคุมโรคไว้แล้วเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง และหากสถานพยาบาลของท่านไม่ปรากฏอยู่ในรายชื่อที่เผยแพร่ดังกล่าว ให้ท่านโปรดดำเนินการติดต่อประสานงานกับ กองวัณโรค กรมควบคุมโรค โทร 02-6752213 หรือ 02-2122279 ต่อ 1555 เพื่อขอรหัสผู้ใช้งานเข้าโปรแกรม และนำไปลงทะเบียนผู้ป่วยวัณโรคตามขั้นตอนที่กำหนด 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ​ยาควบคุมพิเศษ ฉบับที่ 53

ลิงค์ : http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/Shared Documents/Law03-TheMinistryOfHealth/SPC(53).pdf

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ​กำหนดช่องทางการจำหน่ายยากลุ่มรักษาวัณโรค

ลิงค์: https://www.fda.moph.go.th/sites/drug/Shared Documents/Law04-Notification-ThFDA/FDA-20190807.pdf

ประกาศกองยา ​ เรื่อง ​รายการยากลุ่มรักษาวัณโรคที่จะปรับประเภทยา

ฉบับที่ 1 ลิงค์: http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/Shared Documents/Law05-Bureau-Drug-announced/A201909016-47.pdf

ฉบับที่ 2 ตามไฟล์แนบ : 

ไฟล์แนบ

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข : แก้ไขทะเบียนตำรับยากลุ่มยารักษาวัณโรค

ลิงค์: http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/Shared Documents/Law8.1-Order-Hold-License/orderFDA860-2562.pdf

รายชื่อ update รายสัปดาห์ ดูได้ที่เว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค ดังนี้

https://ntip-ddc.moph.go.th/uiform/Manual.aspx

เว็บลิงค์