คู่มือการการเรียนการสอนด้านใช้ยาอย่างสมเหตุผล สำหรับ 5 วิชาชีพ (ปีพ.ศ. 2563)

วีดิทัศน์เรื่อง “หลักการและความสำคัญของการใช้ยาอย่างสมเหตุผล” 

จัดทำโดย ทันตแพทยสภา, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ  องค์กรผู้บริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย

 

ตอนที่ 1 https://rb.gy/dgpzyd

ตอนที่ 2 https://rb.gy/i1dskc

ตอนที่ 3 https://rb.gy/j9vex4

 

          สืบเนื่องจากมติคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ได้มีนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็น “ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล” ซึ่งหมายถึง ประเทศที่มีระบบกลไกที่ทำให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสอดคล้องตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก (WHO) การสร้างความรอบรู้ของบุคลากรสุขภาพด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลเป็นกลยุทธ์ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ได้แก่ การมีจิตสำนึกที่ดีและความตระหนักรู้ของบุคคลต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ซึ่งมีสภาวิชาชีพ 5 วิชาชีพได้แก่ แพทยสภา ทันตแพทยสภา สภาเภสัชกรรม สัตวแพทยสภา และสภาการพยาบาล เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ในการที่จะให้กลยุทธ์ดังกล่าวสัมฤทธิ์ผลนั้นระบบกลไกสำคัญคือ การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนของวิชาชีพในการศึกษาก่อนปริญญาที่เน้นการเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นจริง (problem based) และมีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง “คู่มือการเรียนการสอนเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในวิชาชีพการสัตวแพทย์” ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นโดย “คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนและการติดตามประเมินการบูรณาการ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในวิชาชีพการสัตวแพทย์” ตามแนวทางใน“คู่มือการเรียนการสอนเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 2560” ซึ่งเป็นแนวทางที่แนะนำจากองค์การอนามัยโลก สถาบันสุขภาพและความเป็นเลิศทางด้านการแพทย์แห่งชาติ (NICE) ในสหราชอาณาจักร องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (USAID) และกลุ่มองค์กรเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเรื่องการใช้ยาในต่างประเทศหลายแห่ง

          คู่มือฯ ฉบับนี้พัฒนาขึ้นด้วยความร่วมมือของคณะกรรมการหลายชุดซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ สถาบันต่างๆ ที่มีประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ทั้งระดับพรีคลินิกและระดับคลินิก มาระดมสมองในการจัดทำเนื้อหาหลักและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในวิชาชีพการสัตวแพทย์ โดยจัดทำโมดูลตัวอย่าง 3 โมดูลที่มีความหลากหลายในการใช้ยา เพื่อให้ครูผู้สอนวิชาชีพการสัตวแพทย์ในประเทศไทยใช้เป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนในระดับปริญญาตรีได้มีความรู้ ทักษะและเจตคติที่เอื้อต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

          คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฯฉบับนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลที่ช่วยให้คณาจารย์สัตวแพทย์นำไปใช้จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมตามบริบทของแต่ละสถาบัน โดยมีเป้าประสงค์เดียวกันคือ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในวิชาชีพการสัตวแพทย์

 

คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนและการติดตามประเมินการบูรณาการ
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในวิชาชีพการสัตวแพทย์
สิงหาคม 2563

ไฟล์แนบ

ชิ้นงาน ของวิชาชีพเภสัชกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1.คู่มือผู้สอน module 1 เรื่องการสร้างความตระหนักด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย

https://drive.google.com/file/d/1Fj4ZUt5uupdmCHXoBC2V4gUqYKbtpeLE/view?usp=sharing

2.คู่มือผู้สอน module 2 เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในความเจ็บป่วยที่พบบ่อย

https://drive.google.com/file/d/1e3Cr6CZKb1Hj_B38NQtvTH3f0GgZV2dr/view?usp=sharing

3. รายงานการปรับปรุงสมรรถนะหลัก และการพัฒนาการเรียนการสอนการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์

https://drive.google.com/file/d/1boPu3K7U9NdvuVAAAQMRXsD5ZmZEdZmW/view?usp=sharing