RDU จังหวัดขอนแก่น

    มีเป้าหมายหลักในการดำเนินงานโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของจังหวัดขอนแก่น สร้าง เครือข่ายโรงพยาบาลในสังกัดอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขทุกโรงพยาบาล ดำเนินงานการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและขยายขอบเขตไปยังโรงพยาบาลที่อยู่นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข